fredag 27 augusti 2010

Två intressanta analyser om skattesänkningar & jobb

Beräkningar av Lennart Flood antyder att jobbskatteavdraget skulle ha gett 72 000 nya jobb. En översiktlig läsning av rapporten ger vid hand att han inte egentligen studerat periodens data, utan att han använt sig av värden från tidigare studier för olika gruppers respons och sedan tillämpat det på grupper i Sverige för att beräkna effekterna.

Det finns fördelar (främsta fördelen är att den utgår från den rena effekten av skatteförändringar, rensat från andra faktorer) och nackdelar (den främsta nackdelen är att äldre data, ens om de var korrekta för tidigare perioder, inte behöver vara tillämpbara på Sverige under de senaste åren) med denna metod, men med tanke på att den alternativa metod jag använt mig av (alltså att kolla sysselsättningsförändringen och jämföra den med förändringar i länder med liknande konjunkturutveckling och politik i övrigt samt med utvecklingen under 90-tals krisen) antyder ännu större effekt kan vi nog vara säkra på att Floods uppskattningar inte överskattar effekten.

Samtidigt så pekar Danne Nordling på en aspekt av pensionsskattesänkningarna som jag missat: nämligen att som de är utformade så riskerar de att potentiellt försvaga incitamenten, något som innebär färre jobb.

Sänkt skatt på pension skulle kunna ha en positiv effekt på sysselsättningen om för det första det är så att de med högre pension får en större skattesänkning och om det upplevs som trovärdigt att denna sänkning skulle bestå flera decennier tills när folk går i pension.

Om man däremot utformar skattesänkningen som så att "fattigpensionärer" av fördelningspolitiska skäl får större sänkningar, och det återigen upplevs som trovärdigt att denna sänkning kommer att bestå i flera decennier, då kommer utdelningen av ökade arbetsinsatser eller ökat frivilligt pensionssparande att försämras, något som kommer leda till färre jobb.

Som Nordling påpekar så är de föreslagna sänkningarna utformade just på det senare sättet, vilket innebär att i den mån den har någon effekt på sysselsättningen så är den alltså negativ.

Nordling pekar också på att de rödgrönas förslag om sänkt skatt för arbetslösa och sjuka också motverkar arbetslinjen. Som jag tidigare skrev har en outtalad poäng med jobbskatteavdraget varit att smygsänka den effektiva ersättningsnivån i dessa bidragssystem. Men om man utvidgar skattesänkningar till dessa grupper blir det på motsvarande sätt en smyghöjning av nivån, vilket kommer innebära färre jobb.