torsdag 18 mars 2010

Arbetsmarknaden stabiliseras

Antalet sysselsatta var i stort sett oförändrad i februari jämfört med ett år tidigare, medan antalet arbetade timmar steg återigen. Visserligen sjönk dock sysselsättningsgraden något och arbetslösheten ökade, men det var helt beroende på en ökad befolkning. Med tanke på hur kraftig produktionsnedgången varit så fortsätter alltså svensk arbetsmarknad att vara jämförelsevis stark. I Danmark exempelvis föll sysselsättningen mätt både i antal sysselsatta och arbetade timmar med mer än 5%, trots att produktionsnedgången inte varit mindre.

Förklaringen till den relativt starka svenska arbetsmarknaden är naturligtvis regeringens jobbpolitik med sänkt skatt på arbete och åtstramade bidragssystem.