lördag 5 maj 2012

Varför främjande av företagande helst bör vara generellt

Efter det att Ayn Rand betecknade storföretag som "Amerikas mest förföljda minoritet" fick hon mycket kritik av olika personer som korrekt påpekade att storföretag är experter på att pressa till sig subventioner och speciella förmåner. Ett bra nutida exempel på det såg vi när Facebook lyckades pressa till sig mer än 100 miljoner i "investeringsstöd" från regeringen och ännu större stöd från EU för att investera i datahallar i Luleå. Storföretag är alltså i praktisk handling allt annat än förföljda, dels eftersom de har råd att anställa skickliga lobbyister och förhandlare och dels eftersom de har relativt lätt att flytta produktion mellan länderna.

Samtidigt hade Rand delvis en poäng i att storföretag ofta retoriskt beskrivs väldigt negativt (ibland dock inte helt utan berättigande av skäl som framgår ovan)  samtidigt som arbetare och/eller småföretag däremot hyllas och ses som några som ska gynnas.

Angående småföretag ser vi mycket riktigt ofta hur vissa politiska grupper förespråkar speciallösningar som speciellt gynnar småföretag. Det motiv som brukar anges för det är att det är "de nya företagen som skapar jobben". Och förvisso skapar småföretag en del jobb, liksom medelstora och stora företag gör det. Men i andra småföretag, liksom i andra medelstora och stora företag så försvinner också jobb.

Eftersom att nya småföretag även i värsta fall bara går omkull samtidigt som de har potential i i ett mindre antal fall växa ordentligt, medan företag som redan växt sig stora har mer begränsade möjligheter att växa ytterligare samtidigt som problem för dem representerar mycket större förluster i sysselsättning så är det nästan säkert att det rent statistiskt nog är så att småföretag utvecklar sig bättre procentuellt sett än småföretag. Men detta avspeglar bara den tidigare historian av att de större företagen, mer eller mindre per definition, redan haft större framgångar. Det säger inget om hur förändringar i skatter påverkar i rena orsakstermer förändringen av sysselsättningen. Även om storföretagen har mindre möjligheter att växa så är det också större risk att de krymper. Och på motsvarande sätt så är det så att även om förlusten av ett småföretag är mycket mindre allvarligt än förlusten av ett storföretag så är det billigare per företag att främja mindre företag och de mindre företagen har också större tillväxtpotential.

Eftersom att att fördelen av att gynna större företag i form av de större förlusterna om de inte gynnas i princip motsvaras av att det blir dyrare per företag och att det finns mindre potentiell vinst och att det omvänt då är så att den större potentialen och den lägre kostnaden per företag i princip motsvaras av de lägre förlusterna så finns det alltså ingen anledning att vare sig ge storföretag "investeringsstöd" eller att begränsa skattelättnader till enbart småföretag. Då sådana speciallösningar skapar snedvridningar finns det däremot anledning att undvika det och istället se till att allt utrymme för att främja tillväxten gynnar alla företag oavsett storlek,