onsdag 30 juni 2010

Värnplikt är dyrare än yrkesarmé

SvD:s ledarsida försvarar idag värnpliktssystemet som jag igår kommenterade rent allmänt och med avseende på "folkgemenskaps"-argumentet som SvD också anför (även om de kallar det "folkförankring").

Ett annat argument från SvD som jag inte bemötte och som bör kommenteras är att en yrkesarme påstås kosta mer en tvångsarme. Den outtalade baktanken är att om man tvingar folk att delta så behöver man inte betala dem lika mycket som om folk själva får välja.

Men det argumentet håller inte av två anledningar.

För det första är det så att med dagens begränsade storlek finns det fler än tillräckligt med personer som vill göra lumpen även till den nuvarande låga betalningen, så det är inte troligt att man kommer att behöva höja lönen.

För det andra så skulle faktiskt systemet bli ännu mer samhällsekonomiskt kostsam om det var så att lönen var lägre än den nivå som skulle krävas för att värva tillräckligt många. Skillnaden mellan den lön de som tvingas in får och den lön de skulle ha krävt om de hade haft ett val är att betrakta som en riktad skatt på dem, en skatt som för många skulle vara väldigt hög då de är absolut inte vill. Samtidigt finns det många som för bara en mindre höjning skulle vara beredd att delta. Den totala extra skattebördan inklusive den defacto börda som de som tvingas in bär skulle alltså bli lägre med ett yrkesförsvar. SvD:s analys bortser helt från den kostnad som åsamkas de personer som tvingas in i systemet.