måndag 29 november 2010

Svensk tillväxt högst i Europa

Precis som siffran för det andra kvartalet så var tillväxten klart högre än väntat under tredje kvartalet-6,9%, det högsta på flera årtionden och också det högsta i Europa.

Som ett resultat har ekonomin nu nästan hämtat in den produktionsnedgång som Sverige upplevde 2008 och 2009 (en produktionsnedgång som enligt den revidering som gjordes för övrigt var större än tidigare rapporterat). BNP ligger bara 1,1% under toppnivån under fjärde kvartalet 2007. Trots att Sverige hade en större produktionsnedgång än de flesta andra under krisen så ligger man därmed nu närmare än de flesta andra att återta nedgången.

Tillväxten drevs till stor del av lagerinvesteringar och fasta investeringar-just de två faktorer som bidrog till den djupa nedgången 2008-09. Däremot så bröt glädjande nog den offentliga konsumtionen trenden att öka som andel av BNP. Det avspeglade inte lägre ökning av den offentliga konsumtionen. Handelsöverskottet föll samtidigt och medan den privata konsumtionen ökade i reala tal så föll den som andel av BNP på grund av den kraftiga investeringsuppgången.

Det finns dock vissa konstiga inslag i statistiken. Enligt den separata industriproduktionsstatistiken så ökade industriproduktionen med 11,5%-men i denna BNP-rapport hävdas att den ökade 18,2%. Då det ska beskriva samma sak och kommer från samma källa så är detta ytterst märkligt. Endera så är underskattas ökningen i industriproduktionsrapporten eller så överskattas den i BNP-rapporten (om så skulle vara fallet skulle även BNP överskattas) eller både och. Det kan dock inte vara så att den den både ökar 11,5% och 18,2% i samma land under samma period.

Anmärkningsvärt är också att hushållens disponibla inkomster knappat ökade alls trots den höga tillväxten. Detta behöver dock inte avspegla någon statistisk diskrepans utan kan vara och troligen åtminstonde huvudsakligen är resultatet av att tillväxten huvudsakligen ökade de kvarhållna företagsvinsterna och det offentliga sparandet.