fredag 9 april 2010

Svag återhämtning

Dels för att de tidigare siffrorna nedreviderades och dels för att månadsförändringarna var negativa, så var siffrorna över industriproduktion och orderingång i februari ett bakslag för återhämtningsscenariot i svensk ekonomi.

Det mesta tyder ändå på att en återhämtning ändå är på gång (månadsförändringar tenderar att fluktuera mycket), men dessa siffror antyder att återhämtningen än så länge är svag. Detta utgör ytterligare ett skäl för regeringen att revidera ner prognosen för 2010 års tillväxt.