lördag 3 november 2012

Sänkt bolagsskatt höjer reallöner med eller utan LO-åtgärder

Nya Wermlands-Tidningen har en ledare där man kritiserar vissa  LO-företrädares hot om att försöka i den kommande "avtalsrörelsen" få "kompensation" för sänkningen av bolagsskatten i form av högre löner.

Jag håller i grunden med om ledarens budskap att det är olämpligt att direkt omvandla sänkningen till "ökat löneutrymme". Ledaren förklarar inte varför, men det kan jag göra här. En sänkning av bolagsskatten gynnar företag i relation till deras lönsamhet, medan lönehöjningar enligt LO:s traditionella kollektivavtalsmodell missgynnar dem i relation till deras arbetskraftskostnader. Och i praktiken så är det ofta så att många mycket lönsamma företag har relativt låga arbetskraftskostnader och vice versa.

Det innebär att en "kompensation" via "avtalsrörelsen" skulle slå ut en del företag med höga arbetskraftskostnader och låg lönsamhet och samtidigt lämna många andra företag med extra höga vinster, samtidigt som det skulle innebära en generell stimulans till produktiva insatser.

Slutresultatet av det hela skulle vara högre produktivitet och reallöner, svagt högre BNP och tvetydig effekt på sysselsättningen. Om LO däremot endast i begränsad omfattning skulle kräva "kompensation" skulle den reallönehöjande effekten bli något mindre, men skulle bli fortsatt positiv, men sysselsättningen skulle helt klart öka, samtidigt som den totala tillväxthöjande effekten skulle bli större.

Bolagsskattesänkningen har hursomhelst positiva effekter, men blir som störst om LO avstår från full "kompensation". Risken finns förstås att LO pga sina band till (S) och valet 2014 ser positiva effekter på svensk ekonomi som negativt.

Samtidigt bör det betonas att lägre bolagsskatt tvärtemot vad LO tycks tro inte alls behöver höja kapitalisters nettovinstandel nämnvärt på lång sikt, även utan agerande från dem. Anledningen är att högre vinstnivå ökar investeringsviljan, och högre utbud av investeringskapital kommer att sänka avkastningsnivå tills en jämviktsnivå liknande den som man skulle ha haft utan sänkningen.