onsdag 28 november 2012

De två hoten mot svensk köttproduktion

Den centerpartistiske riksdagsledamoten Staffan Danielsson påpekar det orimliga i att missgynna svenska bönder genom att ställa lägre krav på den svenska produktionen av kött än kraven på det kött som används i  skolmaten i Sverige, något som systematiskt missgynnar svenska bönder (och de charkuterier som köper in svenskt kött som råvara). Man kan ha olika åsikter om en sådan anpassning bör ske genom att sänka kravet på god djurhållning på svenska bönder eller genom att skärpa kraven på utländska köttleverantörers bönder som vill sälja till svenska kommuner, men att diskrepansen är skadlig är uppenbart.

Detta är helt klart en delförklaring till att nettoimportandelen ((import-export)/inhemsk konsumtion) för griskött stigit från 18% 2007 till 27% 2011, och att nettoimportandelen för nöt- och kalvkött stigit från 42% till 44%. (statistisk källa: organisationen Svenskt Kött). Exakt i vilken grad det beror på inköpen till skolmat är oklart, men det står nog för en oproportionellt stor del eftersom till skillnad från när konsumenter väljer i butiker så har skolmatskonsumenterna, alltså skolbarnen, ingen möjlighet att av etiska skäl välja bort kött som producerats under sämre förhållanden för djuren till förmån för kött som producerats under bättre förhållanden.

Samtidigt kan det noteras att eftersom att köttkonsumtionen totalt ökat så har den inhemska köttproduktionen ändå varit i princip stabil. Produktionen av griskött föll bara från 264749 ton 2007 till 263329 ton, en minskning på bara 0,6%,, trots den kraftiga importökningen och produktionen av nöt- och kalvkött steg faktiskt med 1,2% från 134786 ton till 136415 ton.

Att antalet grisbönder minskat kraftigt beror alltså nästan helt på att bondgårdarna blivit allt större enheter.

Just det faktum att svensk köttproduktion varit stabil trots en särskilt för griskött ökad importandel illustrerar samtidigt att de som bryr sig om svensk köttproduktion inte enbart bör eftersträva att undanröja regleringar som missgynnar svenska köttproducenter, utan också främja svensk köttkonsumtion, och det hot mot den som klimathysterin innebär.