onsdag 19 juni 2013

Arbetsmarknaden under alliansen

SCB släppte idag arbetsmarknadssiffror för maj. Genom att jämföra dessa siffror med siffrorna för samma månad 2006 (eftersom sysselsättning och arbetslöshet tenderar att variera mellan olika månader under året av säsongsskäl bör man hålla sig till samma månad när man analyserar förändringar mellan olika år) så kan man analysera hur arbetsmarknaden utvecklats under den nuvarande regeringen.

Jämförelse av situationen arbetsmarknadssituation maj 2006 och situationen maj 2013, i antal och i procent.
totalt 16-64 år           2006       2013
arbetslösa                   332,8 406,5 7,2 8,3
sysselsatta               4 295,8 4 511,1 73,8 75,0

Som ni kan se har Socialdemokraterna på sätt och vis rätt när de hävdar att "arbetslösheten är högre än när regeringen tillträdde" för den öppna arbetslösheten har stigit med lite mer än en procentenhet. Men det de bortser från är att den dolda arbetslösheten exempelvis i form av personer som är förtidspensionerade av arbetsmarknadsskäl sjunkit betydligt och detta fall är större än uppgången i öppen arbetslöshet, vilket är varför sysselsättningsgraden stigit med mer än en procentenhet.

Det kan också noteras att skillnaden mellan invandrare och inrikes födda ökat ytterligare under denna period.

arbetslösa
 
2006  2013
inrikes födda  
totalt 16-64 år 245,8 269,0 6,2 6,6
utrikes födda
totalt 16-64 år 86,9    137,5 13,1 15,9

sysselsatta
 
                          2006      2013
inrikes födda
totalt 16-64 år   3 719,0 3 781,1 75,7 77,7
utrikes födda
totalt 16-64 år 576,8 730,0    63,7 63,5


Inrikes födda står för hela ökningen i sysselsättningsgrad , medan den öppna arbetslösheten ökat klart mer bland utrikes födda (2,8 procentenheter mot 0,4). Sysselsättningsgraden bland utrikes födda är nu nära en femtedel lägre, medan den öppna arbetslösheten är drygt 2,4 gånger högre. Skattesänkningarna och åtstramningen av bidragssystemen har alltså haft en ännu större positiv effekt på sysselsättningen än totalsiffran antyder, då totalsiffran sänkts av en ökning av asyl- och anhöriginvandringen (arbetskraftsinvandrare har av uppenbara skäl däremot en hög sysselsättningsgrad).