onsdag 19 oktober 2011

Om exportmålet

Jag ser via Martin Flodén på ekonomistas att Handelsminister Ewa Björling har satt som mål att Sveriges export ska fördubblas under en 5-års period, ett mål inspirerat av Obamas ambition att fördubbla USA:s export inom 5 år.

Det första som kan sägas om det är att det är ett fullständigt orealistiskt mål. Även i USA är målet om fördubblad export högst orealistiskt, men för ett land som Sverige som har en mycket högre andel av BNP som exporteras så är det ännu mer orealistiskt.

Fördubblad export inom 5 år kräver en årlig exportökning på ungefär 15%. Visserligen steg exporten under 2010 med 14%, nära vad som krävs, men det var ett år då världshandeln återhämtade sig från finanskrisen. Ser man på perioden 5-års perioden 2005 till 2010, ser man att värdet av exporten bara steg med 16% (volymerna ökade på grund av inflationen naturligtvis ännu mindre) under denna 5-års period.

Att då sätta som mål att exporten ska fördubblas är därför fullständigt orealistiskt. Man kunde lika gärna sätta som mål att tre- eller fyradubbla exporten. Det hade varit nästan lika orealistiskt.

En andra frågeställning är om målet hade varit önskvärt även om det (som det alltså inte är) varit realistiskt. Ja, i princip. Det är inte för att det skulle vara något självändamål med att öka exporten, eller utrikeshandeln i allmänhet. Utan för att genom att det innebär en möjlighet att fördjupa arbetsfördelningen, öka konkurrensen och dra större nytta av stordriftsfördelar så är det ett medel för att öka produktionen, något som i princip är ett självändamål.

I ett tidigare inlägg så påpekade dock Flodén att det knappast är önskvärt att öka det stora svenska bytesbalansöverskottet. På en global nivå är bytesbalansen ett nollsummespel och underskotten i länder som Grekland, Portugal och USA förutsätter därför överskott i länder som Kina, Tyskland och Sverige. Eller med andra ord, överskotten för länder som Sverige förutsätter underskott i länder som Grekland.

Hade Sveriges överskott använts till produktiva investeringar med högre avkastning än investeringar i Sverige hade detta varit gynnsamt, men nu används Sveriges sparandeöverskott alltså åtminstone indirekt för att finansiera osunda och ohållbara underskott i andra länder. Det vore därför önskvärt att vi istället investerade mer av sparandet i Sverige, vilket borde innebära att vi uppmuntrar ökade investeringar här genom till exempel sänkt bolagsskatt.

Även om jag delvis håller med Flodén i den poängen så kvarstår dock det faktum att ökad handel är önskvärt. Om målet hade varit mer realistiskt så hade det varit positivt om man omforumlerat det till att gälla ökad utrikeshandel i allmänhet snarare än bara export.