tisdag 9 april 2013

Svenska vänsterns historieförfalskning om brittiska ekonomin under Thatcher

Nu efter det att Margaret Thatcher dött så har en rad socialdemokratiska ledarskribenter, däribland Folkbladets Fredrik Jansson och Aftonbladets Katrine Kielos ryckt ut och försökt svartmåla brittisk ekonomi under Thatcher och försökt förneka det uppenbara faktum att hennes mestadels marknadsliberala reformer stärkte brittisk ekonomi ordentligt.

Om vi börjar med hur inflationen var under Thatcher så hävdar Jansson att den var 5% när hon tillträdde och 11% när hon avgick  Kielos nämner inget om vad den var när hon tillträdde men hävdar att den steg "över 10%" hösten hon avgick. Olyckligtvis för Jansson går inflationssiffrorna lätt att kolla på nätet, bland annat här där en databas över inflationen sedan 1948 finns Och kollar man in den så verkar det som att han fantiserar fritt dvs ljuger eller alternativt låtit sig luras av någon som ljugit, för månaden Thatcher tillträdde, maj 1979, låg inflationen enligt det då enda existerande måttet RPI (Retail Price Index) på 10,3% medan det låg på 9,7%  november 1990, månaden hon tvingades bort. Och det hela blir betydligt om man kommer ihåg att en premiärminister knappast omedelbart kan påverka inflationen. Det dröjer trots allt ett tag innan deras förslag blivit antagna, än längre tid innan de implementerats och ännu längre tid innan de börjar få effekt.

Och kollar man på statistiken ser man att inflationen steg dramatiskt månaderna efter maj 1979, och nådde 15,6% redan juli 1979 och 21,8% april 1980. På motsvarande sätt, fast omvänt föll inflationen mycket dramatiskt månaderna efter hennes avgång och redan hösten 1991 var den nere i 4%, den nivå där den för det mesta låg på under perioden 1983-88 . Om man bortser från den tillfälliga topp hösten 1990 som delvis var resultatet av den kraftiga oljeprisuppgång som Saddam Husseins invasion av Kuwait skapade så är det uppenbart att inflationen föll dramatiskt under Thatcher.

Förvisso så är det sant att inflationsuppgången 1990 inte enbart var Saddam Husseins fel, utan att Thatcher genom att tillåta en allt för inflationistisk penningpolitik under slutet av 1980-talet delvis tappade en del av dessa vinster mot inflationen, och för det förtjänar hon kritik, men det var ändå så att inflationen föll mycket ordentligt jämfört med 1970-talet.

Kielos beskrivning låg som ni märkte betydligt närmare sanningen, och rent formellt var det korrekt, eftersom  under augusti-oktober låg inflationen kortvarigt över 10%. Men även om det var formellt korrekt var det missvisande eftersom inflationen för det mesta låg närmare 4% på 1980-talet och därefter föll tillbaka till den nivån redan våren 1991 och därefter, under perioder då Thatchers politik fortfarande tillämpades föll till ännu mycket lägre nivåer. Och även hon utelämnar Saddam Hussein-faktorn bakom den kraftiga men kortlivade inflationsökningen 1990.

Att som de båda hävdar att arbetslösheten aldrig sjönk tillbaka  under den nivå där den låg 1979 som båda hävdar är formellt sant. Men det de bortser från är att aktivitetsgraden steg betydligt under 1980-talet och sysselsättningsgraden var därför högre när hon tillträdde.

Talande nog så underlåter båda att nämna hur BNP-tillväxten var under Thatcher. Storbritanniens tillväxt steg nämligen under 1980-talet relativt 1970-talet samtidigt som den föll i de flesta andra europeiska länder. Här är en jämförelse mellan den kumulativa BNP/per capita tillväxten i de fyra största västeuropeiska länderna under först 1971-79, sedan 1980-90 och sedan 1991-99

1971-79
Italien +34%
Frankrike +34%
(Väst)Tyskland +31%
Storbritannien +22%
1980-90
Italien +30%
Storbritannien +26%
(Väst)Tyskland +26%
Frankrike +21%
1990-99
Storbritannien +23%
Tyskland +14%
Frankrike +13%
Italien +13%

(Källa OECD:s interaktiva databas)

Som ni kan se så hade Storbritannien innan Thatcher den klart sämsta utvecklingen bland de 4 stora. Trots den kraftiga konjunkturnedgången i början av 80-talet var tillväxten i motsats till de 3 övriga högre under 1980-talet jämfört med 1970-talet och man hade gått om Frankrike och kommit ikapp Västtyskland tillväxtmässigt samtidigt som Italiens försprång minskats kraftigt. Under 1990-talet, då Thatchers politik fortsatte administreras av först John Major och sedan Tony Blair så tappade man tillväxt något i absoluta termer men långt mindre än i de övriga 3 (framförallt då Italien) så relativt sätt stärktes Storbritanniens prestation ytterligare och under den perioden hade man därför klart högst tillväxt av de 4 stora västeuropeiska ekonomierna.

Sammanfattningsvis: Thatcher, och den politik hon stod för var förvisso inte perfekta, men det kan inte råda något tvivel om att den politiken var mycket bättre för brittisk ekonomi än den som fördes under 1970-talet och att den bidrog till att dramatiskt sänka en skyhög inflation och höja tillväxten dramatiskt jämfört med övriga Europa.