fredag 17 februari 2012

Dagens Industri vilseleder om restaurangmomsen

Dagens Industri hävdar att sänkningen av restaurangmomsen är en flopp eftersom priserna enligt dem enbart sänkts med 1,4% istället för de 13% som de antyder de skulle ha fallit om priserna sänkts fullt ut.

Detta är dock missvisande av väldigt många olika skäl. Det är uppenbart att Dagens Industri inte ställer särskilt höga kompetenskrav på de journalister de anställer.

För det första så innebär oförändrat pris exklusive moms på det som berörs 10,4% och inte 13% prissänkningen eftersom priset inklusive moms ursprungligen var 125% av priset exklusive moms, varför det nya priset inklusive moms blir 89,6% (112/125) av det gamla.

För det andra berördes en stor del av restaurangernas försäljning inte av sänkningen. Redan tidigare var den del av deras försäljning som bestod av hämtmat ,eller rättare sagt vad restaurangerna påstod var hämtmat, det förekom en hel del fusk inom området, belagd med bara 12% moms och dessutom är det så att på alkohol såld på restauranger/krogar så kvarstår 25% moms. Exakt hur stor del av försäljningen som bestod av påstådd hämtmat och alkohol är oklart, men det är en väldigt betydande del.

För det tredje så var minskningen snarare 1,8% då om man kollar i SCB:s databas så sjönk årsökningen av priserna på restaurangtjänster från 3,2% i december till 1,35% i januari.

Trots alla ovanstående punkter så är det dock helt klart så att vinstmarginalerna stigit, dock långt mindre än vad DI påstår, men det finns för det fjärde skäl att tro att dessa nu högre marginaler kommer att sjunka tillbaka på längre sikt. Anledningen är att desto högre den nuvarande marginalen är desto mindre lönsamt kommer framtida prishöjningar att framstå. En företagares vinstförändring från en prishöjning bestäms nämligen av hur bruttomarginalen kommer procentuellt förbättras i förhållande till hur volymen minskar. Volymminskningen berörs inte av hur stor den ursprungliga marginalen är men det gör däremot den procentuella förändringen av marginalen. Om vi antar att den ursprungliga marginalen är 30% och priset höjs 3% då kommer vinsten öka så krävs det en volymminskning på 9,1% (3/33) eller mer för att det ska vara olönsamt. Om vi däremot antar att den ursprungliga vinstmarginalen är 36% räcker det med en volymminskning på minst 7,7% (3/39) för att det ska vara olönsamt med högre priser.

Och eftersom det är mer sannolikt att volymen ska minska minst 7,7% än att det ska minska minst 9,1% och eftersom en given volymminskning minskar vinsten mer vid högre marginaler bidrar högre marginaler nu till att restauranger kommer bli mindre benägna att höja priserna i framtiden vilket innebär att den prisdämpande effekten kommer att bli större och större allt eftersom att tiden går

Till sist bör man komma ihåg att syftet med momssänkningen inte direkt var att sänka priserna utan att öka sysselsättningen och som jag konstaterat tidigare så finns det anledning att tro att en sådan effekt även kommer från högre marginaler, och inte bara lägre priser. Som jag skrev tidigare:

Om bruttomarginalen höjs blir det nämligen givet en viss volym mer lönsamt att exempelvis ha längre öppettider, eller att ha en större personalstyrka när man har öppet. Vissa skulle angående det senare kanske invända att om personerna inte behövs vid 25% moms då kommer de inte att behövas vid 12% moms om det inte är fler kunder, men det bortser från att om man har en större personalstyrka kommer köer och väntetider bli kortare vilket kommer att locka fler kunder.

Dessutom innebär högre bruttomarginaler att färre restauranger går i konkurs, och att det blir lönsamt att starta fler.