torsdag 30 augusti 2012

Olika marknadslogik för Arla och Norrmejerier

DN har en intressant artikel om problemen för svenska mjölkbönder just nu, eller rättare sagt de flesta svenska mjölkbönder.

Den största, särskilt efter fusionen med Milko, mejerikoncernen i Sverige, Arla, utgår i sin beräkning av det pris de betalar till sina mjölkbönder utifrån världsmarknadspriset på mjölkprodukter. Med "mjölkprodukter" menas i det här sammanhanget inte färsk mjölk som man dricker eller har som matfett, för det transporteras nästan aldrig över särskilt långa avstånd, vilket innebär att det inte finns något världsmarknadspris för det, utan istället handlar det i första hand om priset på mjölkpulver men också ostar. Detta motiveras med att en stor del av Arlas produktion består av just export av detta.

Då världsmarknadspriset på mjölkprodukter fallit ordentligt det senaste året, särskilt då räknat i svenska kronor, så innebär det att Arlas mjölkbönder fått sin inkomst rejält sänkt det senaste året. Då en mycket stor del av den mjölk de levererar fortfarande går till färskmjölk till svenska konsumenter hade man därför kunnat förvänta sig att det skulle lett till lägre priser för konsumenterna också. Men som alla som köper Arlas mjölk märkt har den inte blivit billigare, vilket beror på att Arla har helt enkelt ökat sina vinstmarginaler på mjölken till svenska konsumenter för att kompensera för de lägre marginalerna i den allt olönsammare mjölkpulverexporten.

Då Arlas ägare är bönderna själva hade man kunnat tänka sig att denna högre vinstmarginal hade blivit automatiskt kompenserad. Men så enkelt är det inte av flera skäl, framför allt eftersom att Arla inte bara ägs av svenska bönder utan även danska och tyska mjölkbönder. Och då dessa står för en högre del av leveranserna till den internationella exporten innebär de högre marginalerna på färskmjölk i Sverige en inkomstöverföring från svenska till danska och tyska bönder.

Läget är däremot väldigt annorlunda för Norrmejerier, som dominerar mejerimarknaden i framför allt Norrbottens och Västerbottens län men också större delen av Västernorrlands län. De exporterar nästan ingenting (med några få undantag som deras Västerbottensost) utan deras försäljning består nästan helt av färskmjölk såld i norra Sverige.

Då de priser de får inte sjunkit, har Norrmejerier till skillnad från Arla inte behövt sänka ersättningen till sina bönder.

Denna mer gynnsamma utveckling för Norrmejerier borde innebära att Norrmejerier har möjlighet att expandera söderut genom att värva fler av missnöjda före detta Milkobönder. För även om Arla försöker försvara sig med att i tider av stigande världsmarknadspriser har de en mer gynnsam utveckling så kvarstår det faktum att deras nuvarande princip att sänka priserna har lett till en nedgång i deras produktion.

onsdag 29 augusti 2012

Begränsa byråkraters möjlighet att begränsa byggandet

Det finns flera saker som kan göras för att öka bostadsbyggandet men att begränsa kommunalpolitikers/byråkraters möjligheter att försvåra och inskränka det är en av de mest självklara.

tisdag 28 augusti 2012

Klimathysteri vs frihet

Idag kan man läsa två nyheter som påminner oss om hur klimathysterin står i motsättning till friheten.

 Dels är är det så att om bara några dagar, 1 september, förbjuds försäljningen av de sista glödlamporna (om de fortfarande kan hittas i butikerna kan det vara en bra idé att hamstra med andra ord). Det är i och för sig på sätt och vis ingen nyhet, då ett förbud på EU-nivå beslutades om för flera år sedan (även i USA har man beslutat om ett liknande förbud) men att det nu med bara minimala protester faktiskt verkställs är sorgligt.

Anhängarna av förbudet brukar framhålla att ersättningsvaran lågenergilampor innebär lägre energiförbrukning, men de ger också sämre belysning och är hälsofarligare, och hursomhelst borde folk ha friheten att välja, något som klimathysteriska EU-byråkrater med svenska och andra europeiska politikers godkännande nu förvägrar oss.

Glödlampan har länge varit en symbol för mänsklig uppfinningsrikedom. Att klimathysterikerna nu ger sig på den är på sätt och vis en passande symbolik för rörelsens framstegsfientliga agenda.

Och i Stockholm kräver Miljöpartiet nu en "köttfri dag" för skoleleverna. Detta är inte ett krav på att det ska finnas vegetariska alternativ för eleverna i skolmaten, för det finns redan, utan detta är ett krav på att man inte ska kunna välja kött. Motivet som Miljöpartiet framhåller är att vegetarisk mat har mindre "klimatpåverkan".

Nu ger man sig på skolelever, men det är dock uppenbart att snart kommer Miljöpartiet och likasinnade i andra partier att ge sig på oss andra också med krav på köttskatt eller liknande åtgärder för att begränsa våran möjlighet att välja kött, för är det lämpligt att begränsa skolelevers frihet i klimatets namn så är det svårt att se varför det inte skulle vara lämpligt att begränsa allas frihet.

söndag 26 augusti 2012

"Alliansfritt Sverige" vilseleder om restaurangbranschen

Företrädare för bloggen "Alliansfritt Sverige" hävdar att sysselsättningen sjunkit inom restaurangbranschen, och hänvisar till SCB:s publikation "kortperiodisk sysselsättningsstatistik" där det hävdas att antalet anställda sjunkit med 2,6%. Det är i och för sig faktiskt korrekt att publikationen säger just det, men faktum är att all annan statistik från SCB visar på en motsatt bild SCB:s restaurangindex visar på en ökning av volymerna med 4,4% för första halvåret.

Och kollar man sedan i nationalräkenskaperna, så ser man att i den totala hotell- och restaurangbranschen ökade volymen under andra kvartalet med 3,9%. Samma publikation hävdar också att antalet anställda steg med 8,7% , från 164000 till 187000.

Helt klart verkar någon, eller några, på SCB ha gjort något allvarligt fel då uppgifterna om antalet anställda skiljer sig så mycket från olika rapporter. Men om vi ser på de data som visar på ökade volymer så är nog nationalräkenskapernas uppskattning troligen klart närmare sanningen än den "kortperiodiska sysselsättningsstatistiken".

lördag 25 augusti 2012

Bra beslut om JAS-men räcker pengarna?

Regeringen beslutar nu att köpa 40-60 tekniskt mer avancerade varianter av stridsflyget JAS. Det är ett i grunden beslut då det både för försvarsförmågan och för svensk ekonomi är mer gynnsamt att inrikta försvarsbudgeten på ny militär teknologi av skäl jag förklarade i ett tidigare inlägg.

Frågan är dock bara om bara de anslagshöjningar på några hundra miljoner om året verkligen räcker. Det innebär ju trots allt bara en höjning på 0,5-0,7% om året och det täcker ju knappt inflationen, men det antyds att detta är tänkt att vara ett extra påslag utöver redan beslutade höjningar.

Jag är ju generellt sett som bekant mot höjda statliga utgifter och vill snarare sänka dem, men just försvaret är ett undantag från den regeln. Idag har Sverige ett av de lägsta försvarsbudgetarna i Europa i förhållande till BNP och med tanke på det långsiktiga hot som Ryssland utgör så är den nuvarande nivån nog för låg.

Inflation & arbetslöshet

Eftersom inflationister med Lars E.O. Svensson hävdar att den höga arbetslösheten i Sverige beror på för låg inflation så vore det intressant att empiriskt kolla vilket sambandet är.

Det finns två länder i Västeuropa/EU med lägre inflation än Sveriges 0,7%: Schweiz (-0,8%) och Norge (-0,2%). Schweiz och Norge har också den lägsta arbetslösheten, om man bortser från mikrostater/områden som Monaco, Liechtenstein och Åland.

Kollar vi sedan på höginflationsländerna Island, Ungern och Polen som har en inflation på 4% eller högre så har Island en arbetslöshet i linje med Sverige, medan Polen ligger klart högre med 10% och Ungern som har högst inflation (5,7%) har hela 11%  arbetslöshet.

Om något så tycks det alltså vara så att det empiriska sambandet är det motsatta mot det inflationisterna hävdar att det är.

Nu kan det ju hävdas att detta inte bevisar något för det finns ju andra faktorer som bestämmer inflation och arbetslöshet och att det kan ha slumpat sig så att dessa skapat dessa mönster. Denna metodologiska invändning är i grunden korrekt men det visar dock att det är möjligt att kombinera låg inflation eller till och med låg deflation, som det faktiskt är i Schweiz och Norge, med låg arbetslöshet och även att kombinera hög inflation med hög arbetslöshet, och dessa exempel är väldigt svårförenliga med Svenssons påstående att om bara inflationen varit en halv procentenhet högre hade arbetslösheten varit 0,8 procentenheter lägre saknar trovärdighet.  Sen finns det också rent teoretiska skäl att betvivla Svenssons teorier.

tisdag 21 augusti 2012

Vilken effekt kommer den starka kronan ha?

I Dagens Industri idag går då ett antal industriföreträdare ut och kräver sänkt ränta för att sänka kronans värde, åtminstone jämfört med de nivåer den kommer att stiga till annars. Man kan förstå att de ogillar att kronan är så stark då det missgynnar exportföretag som exempelvis deras egna.

 Exportföretag är inte heller de enda som missgynnas, även företag som huvudsakligen säljer på den svenska marknaden men konkurrerar med import. Svenska grisbönder har under senare år exempelvis haft det tufft på grund av ökad import av billigt griskött huvudsakligen från Danmark och Tyskland och deras situation kommer naturligtvis förvärras ytterligare nu när den svaga euron och danska kronan gjort danskt och tyskt griskött ännu billigare.

 Det är framför allt den svaga euron som vållar problem. Under januari-maj 2012 stod euroområdet för 38,2% av exporten och 47% av importen, siffror som stiger till 46,5% och 57% om man lägger till de länder som har fast växelkurs mot euron, den viktigaste av vilka (för Sverige) är Danmark.

 Men samtidigt finns det också vinnare på den starka svenska kronan. Svenska löntagare får höjda reallöner när inflationen är så låg vilket innebär att de kan öka sin konsumtion utan att minska på sparandet. Företag som säljer till den svenska marknaden gynnas också då av den höjda köpkraften och använder man importerade insatsvaror gynnas man ännu mer.

Man bör också komma ihåg att även skadan för exportföretag och företag som konkurrerar med import lindras i den mån de använder importerade insatsvaror. För att gå tillbaka till exemplet med grisbönder så blir det foder de matar grisarna med billigare tack vare den starka kronan, vilket begränsar deras förluster.

Allt som allt bör i princip de sänkta inkomsterna för vissa som den starka kronan orsakar kompenseras av högre reala inkomster för andra. I frågan om direkt köpkraftspåverkan för Sverige som helhet bör nettoresultatet vara ungefär noll.

 Det är dock troligt att det ändå ,åtminstone på kort sikt, kan bli så att svensk tillväxt sänks av en mycket snabb förstärkning av kronans värde, på grund av löners och produktionsfaktorers trögrörlighet, men skadorna är inte så stora och ensidiga som industriledarna vill framställa det som.

måndag 20 augusti 2012

Räntesänkningar & kronans värde

Kronan har som bekant stärkts ordentligt mot euron i år och det har naturligtvis förfärat exportföretag samt inhemska företag som konkurrerar med import från euroblocket (dit räknas inte bara de 17 euroländerna utan även exempelvis Danmark och andra länder med fast växelkurs mot euron) och de kräver nu att Riksbanken sänker räntan för att sänka kronans värde.

Jag återkommer troligen inom kort med en analys av hur kronans förstärkning påverkar svensk ekonomi, men för tillfället ska jag fokusera på hur stor effekt en sänkning från Riksbanken skulle ha. Att lägre styrräntor allt annat lika innebär en svagare växelkurs råder det inget tvivel om, men ännu viktigare än den nuvarande faktiska styrräntan är den förväntade framtida. Och att döma av nuvarande marknadsräntor så har marknaden redan prisat in en sänkning från nuvarande 1,5% till 0,75%. då tvåårsräntan ligger på 0,90%. Då dessa räntor i princip avspeglar förväntningar om framtida styrräntor och då 6-månadersräntan ligger på 1,05% så verkar det som att marknaden prisat in en sänkning till 1% under det närmaste halvåret och därefter en sänkning till 0,75%.

Vad detta innebär är att även om Riksbanken följer Lars E.O. Svenssons och hans anhängares krav om att sänka räntan till 1% så lär kronan inte försvagas. Däremot skulle förstås en fortsatt 1,5% ränta och utfästelser om att hålla kvar räntan på den nivån innebära en betydande ytterligare höjning av kronans värde, så poängen här är inte att på något sätt bestrida orsakssambandet allt annat lika mellan lägre ränta och svagare krona, utan att påpeka att räntesänkningar inte kommer sänka kronans värde jämfört med idag, utan endast förhindra ytterligare förstärkning

söndag 19 augusti 2012

Varför svensk polis löser så få riktiga brott

Med tanke på att Sverige har bland de lägsta uppklaringsprocenten i världen för stöld- och våldsbrott så kan det tyckas att vi behöver fler poliser som ägnar sig åt att lösa brott. Det instämmer jag i, men som jag konstaterat tidigare innebär det dock inte att vi behöver anställa fler poliser, utan att de existerande poliserna slutar slösa sin arbetstid på ickebrott och i stället fokuserar på att lösa verkliga brott.

Ett närmast tragikomiskt exempel på hur polisen prioriterar totalt fel ser vi här där polisen trots att inte minsta antydan till problem uppstått skickar ut flera poliser till att kontrollera om folk som problemfritt kör båtar, ,eller på något sätt kommunicerar med de som kör båtar, har en substans i sig som nykterhetsrörelsen ogillar.  I det aktuella fallet var kvinnan som körde båten spiknykter, men efter det att båten tvingades stanna utan någon egentlig anledning annat än för att kolla om nykterhetsröreksens ideal följts så kunde hon inte komma på hur båten skulle stannas som polisen beordrat henne att göra, varpå hennes man (som nyligen druckit starköl) gjorde misstaget att beskriva hur hon skulle göra för att stanna båten. Det slutade med att han alkoholtestades för "brottet" att hjälpa henne stanna båten och då de fann att han var alkoholpåverkad så åtalade de honom. Att ge praktiska råd är tydligen kriminellt om man druckit en dryck nykterhetsrörelsen ogillat...

Om man ägnar all sin energi till att verkställa nykterhetsrörelsens ideal, är det självklart att man inte har tid åt att lösa verkliga brott. Så om du blir bestulen eller misshandlad eller våldtagen och polisen inte kan lösa det, hör av dig till IOGT-NTO (eller liknande organisationer) och tacka deras lobbyarbete för det....

lördag 18 augusti 2012

God nyhet om bolagsskatten

Reinfeldt säger nu att han vill sänka bolagsskatten på riktigt. Det har sedan länge stått klart att en sänkning av den formella skattesatsen varit på gång, men då beskedet fram tills nu varit att den sänkningen skulle finansieras via skärpta regler mot användandet av så kallade räntesnurror för att undvika skatt så har det inte egentligen varit en sänkning utan bara en reformering av bolagsskatten. Men nu säger han alltså att man vill sänka skattesatsen mer än vad som kan finansieras via regelskärpningen, vilket då innebär en faktiskt skattesänkning

Eftersom bolagsskatten spelar en stor roll vid företags investeringsbeslut så kommer en sådan sänkning ha en positiv effekt på tillväxten och sysselsättningen.

fredag 17 augusti 2012

Fortsatt Jan Björklund-effekt för Åland?

Under första halvåret i år ökade Ålands befolkning med 171 personer, högre än ökningen på 156 under första halvåret 2011. Dessa ökningar låter blygsamma, men den procentuella ökningen på 0,6% under ett halvår ligger klart högre än ökningen i Sverige på 0,3%  och i fastlands-Finland på 0,2%, och är också högre än i alla andra europeiska länder förutom (förmodligen, om tidigare års trender håller i sig) Luxemburg.

Denna ökning drevs huvudsakligen av omfattande nettoinvandring till Åland, från såväl  [fastlands-] Finland som Sverige och övriga Norden (en kategori som nästan uteslutande innebär nästan bara Sverige) och andra länder.
Att så många väljer att flytta till Åland har nog många orsaker, men det faktum att arbetslösheten är så låg (2,7%) är nog förmodligen den viktigaste orsaken.

För Sveriges del så är det dock uppenbart att skolminister Jan Björklunds frihetsfientliga politik gentemot hemundervisare spelade en mycket betydande roll under 2011, och det är nog troligt att en betydande del av de som flyttade till Åland under första halvåret i år också var hemundervisare som ville slippa Björklunds förtryck.

torsdag 16 augusti 2012

Illustration av gränshandeln

Här finns en intressant interaktiv karta över vilka kommuner där Systembolaget säljer mest i förhållande till folkmängden.

Det finns vissa variationer i topplistorna, men det finns en stark tendens att de allra flesta av kommunerna där det säljs mest av såväl starkcider, starköl, vin som sprit tenderar att finnas längs gränsen mot Norge eller Finland. Strömstad och Eda längs gränsen mot Norge ligger överlägset högst vad gäller såväl starköl, vin och sprit, medan Haparanda ligger högst för starkcider (Strömstad och Eda ligger tvåa och trea i den kategorin) .

Däremot finns det bara en kommun i södra Sverige som kommer in på någon av topplistorna, Borgholm (som ligger på femtonde plats för sprit och trettonde plats för starkcider), något som kan förklaras av att det på somrarna tenderar att vara betydligt fler personer där än som formellt är invånare då det kommer så många turister dit. Det förefaller troligt att om man gjorde motsvarande listor över var Systembolaget säljer minst skulle de flesta i den kategorin nog ligga i södra Sverige.

Att det i övrigt inte finns någon sydsvensk kommun i någon topplista beror knappast på att sydsvenskar dricker mindre än andra, utan på att de i hög grad handlar alkohol i lågprislandet Tyskland. Att kommuner längs främst den norska gränsen men även den finska gränsen i norr beror förstås på att alkohol är ännu dyrare i framför allt Norge men också Finland än i Sverige, vilket innebär att en del norrmän och finländare reser till Sverige för att handla.

Att euron fallit så mycket mot kronan lär för övrigt innebära att sydsvenskars gränshandel ökar ytterligare då alkohol i Tyskland har blivit ännu mycket billigare, medan däremot åtminstone den för Sverige positiva gränshandeln från Finland begränsas. Effekten blir däremot mindre för gränshandeln med Norge då norska kronan har fallit mindre än vad euron gjort.

I alla dessa fall skulle dock gränshandeln bli mer positiv för Sverige om man sänkte alkoholskatten då det skulle minska införseln från Tyskland och öka exporten till Norge och Finland.

onsdag 15 augusti 2012

Rekordlågt bidragsberoende i Sverige 2011

SCB kom idag med statistik över det samlade bidragsberoendet (även känt som "utanförskapet") i Sverige 2011, och det visade på att antalet bidragsberoende i åldersgruppen 20-64 föll ytterligare 2011 jämfört med 2010 och är nu i antal det lägsta sedan 1990.


Justerar man sedan för att antalet 20-64 åringar steg med mer än 11% mellan 1990 och 2011 så var faktiskt andelen i utanförskap ännu lägre än 1990, 14,4% jämfört med 14,8% 1990. Sedan 2006 har andelen fallit från 19,1% till som sagt 14,4%. Andelen som får någon form av arbetslöshetsersättning har dock stigit betydligt sedan 1990, liksom andelen socialbidragsberoende något som dock kompenseras av framförallt en lägre andel sjukskrivna men också en mindre nedgång i andelen förtidspensionerade (som här benämns under den nya byråkratsvenska termen "sjuk- och aktivitetsersättning").

Jämfört med 2006 är det också fram för allt antalet sjukskrivna och förtidspensionerade som minskat, medan socialbidragsberoendet också det är högre än det var 2006. En skillnad är dock att det sedan 2006 skett en viss minskning i andelen med arbetslöshetsersättning.

tisdag 14 augusti 2012

Oerhört tråkig och beklaglig nyhet om Johnny Munkhammar

Som de flesta läsare nog redan hört så har Johnny Munkhammar, en av Sveriges liberalaste (eller kanske rent ut sagt den allra liberalaste) riksdagsledamöter, och en mångårig debattör för ökad frihet, tragiskt och beklagligt nog dött vid endast 37 års ålder, efter en nära tre år lång kamp mot en elakartad cancer. Detta är naturligtvis främst en förlust för hans fru och två döttrar, samt släktingar och nära vänner, men det är också en förlust för Sverige att denna förkämpe för ökad frihet dött.

Jag har haft en del kontakt med honom via e-post om olika frågor>, men jag kände honom inte på ett personligt plan. Fredrik Segerfeldt som däremot var nära vän med honom har skrivit en väldigt bra dödsruna över Johnny.

Bidrar solen med ljus till oss?

När det gäller att klassificera länder som demokrati eller diktatur så är det inte alltid helt "svart/vitt". Det finns en gråzon i form av länder som varken är rena diktaturer eller demokratier i västerländsk bemärkelse. Två exempel på länder i den gråzonen är Singapore och Ryssland.

Men det finns också länder som utan tvekan är att betrakta som rena diktaturer, exempelvis Kina, Nordkorea och Saudiarabien. Att försvarsminister Karin Enström först efter en opinionsstorm mot henne gick med på att kalla det senast nämnda landet är beklämmande. Man kan ha olika uppfattning om vilken implikation det faktum att Saudiarabien är en diktatur ska ha på handel i allmänhet och vapenhandel i synnerhet, men själva påståendet att Saudiarabien är en diktatur borde inte vara mer kontroversiellt, eller svårare att formellt konstatera, än påståendet att solen bidrar med ljus till oss.

Att Enström inte ville uttala denna självklara sanningen berodde förmodligen på att hon var rädd att den Saudiarabiska diktaturen skulle uppleva det som förolämpande om det konstaterades att den var en diktatur, vilket eventuellt kunde riskera vapenaffärer. Många inom vänstern gottar sig nu åt Enströms krumbukter, exempelvis Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt. Men hans parti är ju dock knappast bättre på att erkänna realiteter då de flesta där vägrar erkänna att Kuba är en diktatur.

lördag 11 augusti 2012

Lars E.O. Svenssons angrepp på sina kollegor

Att Lars E.O. Svensson är kritisk mot sina kollegor (bortsett från Karolina Ekholm) i riksbanksstyrelsen för att vara otillräckligt inflationistiska är ingen nyhet, inte heller att han till skillnad från dem gång på gång går ut i media för att där uttrycka sin kritik mot dem. Jag har för övrigt bland annat här bemött hans argument.

Vad som däremot är anmärkningsvärt är hur han nu i dagens DN-intervju använder auktoritetsargument mot sina motståndare:


Lars E O Svensson var tidigare rådgivare till den regionala centralbanken i New York och hade goda kontakter med den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, Fed.

Många i Feds ledning är tidigare forskare eller professorer, som Fed-chefen Ben Bernanke. Det anser Lars E O Svensson gör att diskussionen i Fed förs på en hög nivå med en mycket noggrann genomgång av de olika argumenten.

– I Sverige har ledamöterna mer varierad bakgrund och diskussionen hamnar inte på samma nivå som i Fed. Penningpolitik är ett komplicerat område. Därför tycker jag att det är viktigt att de som sitter i direktionen har goda kunskaper om makroekonomi, penningpolitik och även finansiell stabilitet – det får gärna vara fler professorer i direktionen.

Det Svensson klart antyder är alltså att hans motståndare inte förstår sig på ämnet för att de till skillnad från honom (och Ekholm) inte är professorer. Det finns mycket negativt att anföra om Svenssons före detta kollega på Princeton, Paul Krugman, men han har åtminstone vad jag kan minnas aldrig sjunkit så lågt som att försöka hävda eller antyda att vare sig hans nobelpris eller professorstitel innebär att han har rätt (däremot har många av hans anhängare bland svenska journalister gjort det, men det är inte Krugmans fel), men det gör alltså Svensson.

Svenssons avfärdande av sina motståndare som alltför outbildade för att förstå ämnet lär innebära att framtida möten blir allt annat än gemytliga och kan samtidigt innebära att de andra faktiskt av prestigeskäl blir ännu mindre benägna att gå på hans linje. Personlig prestige är förstås inteegentligen  ett giltigt sakligt skäl, men nu råkar det slumpa sig så att det finns andra sakliga skäl för att motsätta sig Svenssons linje och i så fall är det bra om prestige ökar deras benägenhet att göra det.

torsdag 9 augusti 2012

Gör hela Sverige till nystartszon

Nya Wermland Tidningens ledare idag innehåller en bra analys av förslaget om "nystartszoner". Några utdrag:


Visst, de som uppfyller kraven får lättnader men det snedvrider konkurrensen och missgynnar därmed kraftigt de som råkar ligga utanför zonen.

Nystartszoner skulle också skapa inlåsningseffekter. Ett företag skulle akta sig noga för att anställa den där 50:e personen eller för att gå så bra att omsättningen blev för hög. De anställda skulle också i praktiken bli livegna inom zonen, i alla fall en fjärdedel. Flyttar du så kan du få sparken, hur nu det går ihop med anställningstryggheten!

Det hela avslöjar ett väldigt statiskt synsätt. Många bor i en kommun och arbetar i en annan. Större arbetsmarknadsområden skapar alltid en större dynamik, flexibilitet och utveckling. Men i nystartszonerna blir det snarare ”bliv vid din läst”. Företagen i zonerna uppmuntras inte att hitta den bästa arbetskraften var den än bor, vilket blir hämmande.

Om det nu är höga löneskatter, arbetsgivaravgifter och sociala avgifter, som är ett problem så finns problemet i hela landet. Det är i och för sig intressant att man erkänt det, men lösningen vore väl snarare då att sänka dem över hela linjen i hela Sverige. Att selektivt peka ut särskilda zoner med lite större ekonomisk frihet är annars något som mer planekonomiskt sinnade länder, som Kina, brukar ägna sig åt, men som bara understryker planmisslyckandet.

och:

Istället borde regeringen sträva efter att ta upp grundtanken om sänkta arbetskostnader som finns i förslaget men applicera den på hela landet. Gör Sverige till en nystartszon!

Läs resten här. 

onsdag 8 augusti 2012

Sverige är största exportmarknad för Estland och Finland

Tyskland är som bekant Europas största ekonomi, och till följd av sitt geografiskt centrala läge i Europa är man ännu mer dominerande när det gäller utrikeshandel. Som jag tidigare konstaterat på annat håll så har hela 17 av 26 övriga EU-länder Tyskland som största utrikeshandelspartner.

Sverige är ett av de där 17 EU-länderna. 10% av Sveriges export går till Tyskland och 17,5% av importen kommer därifrån, att jämföra med 9,8% respektive 9% för tvåan Norge. Däremot är Sverige inte största handelspartner med något annat land.

Men Sverige är dock största exportmarknad för två länder, Finland och Estland. Sveriges övertag som exportmarknad för Finland är dock mindre än Rysslands övertag som importleverantör, och på motsvarande sätt är Sveriges övertag som exportmarknad för Estland något mindre än Finlands övertag som importleverantör för Estland. På motsvarande sätt är Sverige faktiskt icke-EU landet Norges största importleverantör, men Storbritannien är dock en större handelspartner totalt på grund av ett större övertag som exportmarknad.

tisdag 7 augusti 2012

Om skandalen inom tillväxtverket

Tillväxtverkets (som tidigare kallades NUTEK, verket för näringslivsutvekling) generaldirektör Christina Lugnet har nu, på sätt och vis (mer om det förbehållet nedan), avskedats för att hon tillät allt för vidlyftig representation på skattebetalarnas bekostnad. Representation är en ofta nödvändig och nyttig del av såna verksamheter men det hon ansvarade för var mycket dyrare än nödvändigt.

Det var helt klart rätt beslut, men det finns åtminstone två problem som detta inte löser.

För det första så har Christina Lugnet inte egentligen avskedats, utan snarare omplacerats. Hon får under minst 3 år en ny, ännu ospecificerad, position inom regeringskansliet med samma höga lön som tidigare. Att chefer som missköter sig så grovt som Lugnet gjort inte egentligen straffas för det är naturligtvis oacceptabelt.

Sen kan man fråga sig varför finns överhuvudtaget ett "Tillväxtverk"? Jag är för högre tillväxt minst lika mycket som någon annan, men jag ser inte någon anledning att tro att skapandet av en statlig myndighet vars uppgift att döma av deras hemsida förutom floskler om betydelsen av "innovation" mest verkar bestå av företagssubventioner skulle vara det bästa sättet att främja det. Bättre hade varit att låta marknaden avgöra vinnare genom att sänka bolagsskatten för alla företag.

måndag 6 augusti 2012

Ingmar Karlssons lögnaktiga bok

Ingmar Karlsson, vars antiisraeliska bok "Bruden är vacker, men har redan en man" hyllats av flera Israelfientliga debattörer, däribland Fredrik Segerfeldt, avslöjas nu i denna för honom förödande sågning ha i nämnda bok endera själv förfalskat citat eller förlitat sig på källor som förfalskat citat.

lördag 4 augusti 2012

En dag av språkliga märkligheter

Varför kallas i media en antimuslimsk demonstration för "högerextrem" medan de AFA-huliganer som gick till våldsam attack mot de poliser som upprätthöll demonstrationsfriheten däremot inte kallas för vänsterextremister? Kan det ha något att göra med svensk journalistkårs radikala vänstervridning? (en tolkning som stöds av att de "glömde" nämna att det var vänsterextremisterna som stod för våldsamheterna) Hmmm...

Och varför i all världen kallar sig den grupp som anordnade ovannämnda demonstration sig för "Swedish Defence League"? Vill man som namnet antyder försvara det svenska då är väl ändå ett minimikrav för att inte framstå som en självparodi att man väljer ett svenskt, inte ett utländskt, namn.

För att göra det ännu roligare så försöker vissa försvara det hela med att den svenska översättningen av namnet redan är upptagen av Sveriges största öppet nationalsocialistiska (nynazistiska) organisation, Svenska Motståndsrörelsen. Men den korrekta översättningen av "Swedish Defence League" är faktiskt inte "Svenska Motståndsrörelsen" utan "Svenska Försvarsförbundet". "Svenska Motståndsrörelsen" skulle på motsvarande sätt bäst översättas till engelska som "Swedish Resistance Movement". Om man nu av nån anledning vill använda engelska, eller andra utländska, namn då borde man åtminstone förstå vad de betyder.

Det senare är då ett exempel på hur fördummande den ytliga anglifieringen av svenskan under senare år kan vara.

onsdag 1 augusti 2012

Bra artikel mot förmynderi

Mattias Svensson och Maria Abrahamsson har en bra artikel mot förmynderi som princip på DN debatt.

Den del jag gillade bäst var:

 Kraven på nya förbud i folkhälsans namn kommer sällan från en bekymrad allmänhet. Förbudsproduktionen är snarare ett utflöde av en folkhälsobyråkrati mån om att motivera sitt eget existensberättigande, ackompanjerad av en liten men högljudd opinion vars egentliga agenda är att förbjuda. I detta fall tobaksrökning på offentliga platser utomhus.

Sedan juni 2005 gäller rökförbud på krogar. Förbudet upprätthålls genom att ägaren hålls straffansvarig. Ett rökförbud på allmänna platser skulle däremot, om det blir verklighet, tynga den svenska poliskåren med ytterligare arbetsuppgifter. Vi tvivlar på att det är medborgarnas vilja att svensk polis, som redan släpar efter med att utreda inbrott och stölder, ska rycka ut för att någon tänder en cigarett på stranden?

 Den senare poängen kan relaterats till den jag tidigare gjort, om hur förmynderipolitikers krav på att polisen ska verkställa deras förmynderilagar är en viktig orsak till att svensk polis är så dålig på att lösa stöld- och våldsbrott- poliserna har helt enkelt inte tid att lösa och förhindra riktiga brott när de beordras prioritera politikers förmynderilagar.