fredag 30 november 2012

En nyhet om svensk arbetslöshet som inte är så bra som den först förefaller

Enligt eurostats sammanställning av arbetslöshetsstatistiken i EU för oktober så var ungdomsarbetslösheten den månaden lägre i Sverige än i genomsnittet i EU för första gången sedan Sverige började tillämpa samma principer för att beräkna den som övriga EU (jämförbara siffror före 2005 finns alltså inte tillgängliga men fram tills nu har den alltså alltid legat högre). Även för den totala arbetslösheten så ligger Sverige bättre till än för ett år sedan, med en arbetslöshet som är 3 procentenheter lägre, jämfört med 2,4 procentenheter för ett år sedan

Denna nyhet är dock inte så bra som den först verkar när man tittar på varför ungdomsarbetslösheten, och den totala arbetslösheten, fallit i Sverige relativt övriga EU. Tyvärr beror den relativa minskningen helt på att arbetslösheten i övriga EU, framför allt i Sydeuropa, ökat. Även svensk arbetslöshet har ökat, från 22.6% till 23% för ungdomar och från 7,5% till 7,7%  totalt sett, bara mindre än genomsnittet för övriga EU. Och att arbetsmarknaden försämrats långsammare här än i övriga EU må vara mindre dåligt än om det hade försämras snabbare här, men det är definitivt inte bra.

onsdag 28 november 2012

De två hoten mot svensk köttproduktion

Den centerpartistiske riksdagsledamoten Staffan Danielsson påpekar det orimliga i att missgynna svenska bönder genom att ställa lägre krav på den svenska produktionen av kött än kraven på det kött som används i  skolmaten i Sverige, något som systematiskt missgynnar svenska bönder (och de charkuterier som köper in svenskt kött som råvara). Man kan ha olika åsikter om en sådan anpassning bör ske genom att sänka kravet på god djurhållning på svenska bönder eller genom att skärpa kraven på utländska köttleverantörers bönder som vill sälja till svenska kommuner, men att diskrepansen är skadlig är uppenbart.

Detta är helt klart en delförklaring till att nettoimportandelen ((import-export)/inhemsk konsumtion) för griskött stigit från 18% 2007 till 27% 2011, och att nettoimportandelen för nöt- och kalvkött stigit från 42% till 44%. (statistisk källa: organisationen Svenskt Kött). Exakt i vilken grad det beror på inköpen till skolmat är oklart, men det står nog för en oproportionellt stor del eftersom till skillnad från när konsumenter väljer i butiker så har skolmatskonsumenterna, alltså skolbarnen, ingen möjlighet att av etiska skäl välja bort kött som producerats under sämre förhållanden för djuren till förmån för kött som producerats under bättre förhållanden.

Samtidigt kan det noteras att eftersom att köttkonsumtionen totalt ökat så har den inhemska köttproduktionen ändå varit i princip stabil. Produktionen av griskött föll bara från 264749 ton 2007 till 263329 ton, en minskning på bara 0,6%,, trots den kraftiga importökningen och produktionen av nöt- och kalvkött steg faktiskt med 1,2% från 134786 ton till 136415 ton.

Att antalet grisbönder minskat kraftigt beror alltså nästan helt på att bondgårdarna blivit allt större enheter.

Just det faktum att svensk köttproduktion varit stabil trots en särskilt för griskött ökad importandel illustrerar samtidigt att de som bryr sig om svensk köttproduktion inte enbart bör eftersträva att undanröja regleringar som missgynnar svenska köttproducenter, utan också främja svensk köttkonsumtion, och det hot mot den som klimathysterin innebär.

söndag 25 november 2012

Momssänkningen ökade sysselsättningen ännu mer än så

Maria Ludvigsson rapporterar om att hotell- och restaurangbranschens branchorganisation Visita rapporterar om att SCB meddelat att lönesumman i restaurangbranschen (eller rättare sagt hotell- och restaurangbranschen) steg med 4,7%, något hon menar beror på momssänkningen.

Faktum är dock att detta troligen underskattar hur stor effekten av sänkningen var. Detta dels är det så att om man kollar på Visitas pressmeddelande, eller kollar direkt i SCB:s databas så visade sig att ökningen var 8,4%, inte 4,7%. 4,7% syftade på hur många procentenheter ökningen för sektorn överskred ökningen för ekonomin som helhet, som var 3,7%.

Sen är det så att givet konjunkturförsvagningen hade vi i normala fall förväntat oss att ökningen för sektorn varit lägre än övriga ekonomins, precis som industrins ökning är lägre. Detta eftersom restaurangbranschen är  precis som industrin en konjunkturkänslig bransch,vilket i sin tur beror på att det är så att när folk känner ett behov av att spara så ligger det ofta nära till hands att äta och dricka hemma istället för de dyrare restaurangmåltiderna. Så var det också under första halvan av 2009 då det var en nedgång i restaurangbranschen, följt av en betydande uppgång under 2010 när konjunkturen vände uppåt.

tisdag 20 november 2012

Tycker LO att lönesänkningen för SAS VD och styrelse var orättvis?

Som ni nog alla har hört befinner sig SAS i kris, men efter avtal med berörda fackföreningar som innebär ordentligt sänkta timlöner ser det ut som att företaget kan överleva ett tag till.

Avtalet är rätt så unikt för svensk (och dansk och norsk) arbetsmarknad då det är väldigt ovanligt att fackföreningar går med på lönesänkningar. I syfte att övertyga facken att gå med på det har SAS VD Rickard Gustafsson sänkt sin egen lön med 20% och styrelsen har sänkt sina arvoden med 30%.

Att företagets VD och styrelse får lägre betalt är helt klart rätt, dels för att det bidragit till att skapa större acceptans för lägre löner för piloter och kabinpersonal och dels för att de med tanke på hur dåligt företaget går inte förtjänar så bra betalt som de tidigare fick. Ja, faktum är att de 8 miljoner som SAS VD kommer få efter sänkningen enligt mitt tycke fortfarande är på tok för högt i ett förlusttyngt företag som SAS, och även de flera hundratusen som styrelseledamöterna får för sina uppdrag också nog fortfarande för högt.

Det kan ju dock noteras att om man utgår ifrån den princip som vissa inom LO lanserat om löneförändringar i kronor och inte procent så är sänkningen framför allt för Richard Gustafsson på tok för hög.  Rättvisa enligt dem är att löner ska förändras lika i kronor för alla vilket i det här fallet innebär att den verkställande direktören borde få sänkt lön med samma belopp som kabinpersonalen, alltså ungefär bara några tiotusen om året, istället för de 2 miljoner som hans lön nu sänks med.

Om ni tycker det låter orimligt så håller jag med er (jag tycker som sagt att VD-lönen borde sänkts ännu mer), men det illustrerar bara hur orimligt den lönesättningsprincipen är.

söndag 18 november 2012

Carl Bildt anser att saker som inte existerar kan orsaka problem

Det finns inom vänstern ett glödande hat mot utrikesminister Carl Bildt. Hur många gånger har ni inte hört dem ta upp den sedan länge irrelevanta frågan om Lundin Oil? Jag har svårt att förstå det hatet. Han är trots allt en av de inom sitt verksamhetsområde utrikespolitiken mest vänsterorienterade inom alliansen, vilket är varför jag däremot tycker det är så dåligt att han innehar den, men också varför man inom vänstern borde vara glad att han innehar den posten så länge alliansen innehar regeringsmakten.

Det jag främst menar med hans vänsterorientering är hans hat mot Israel. Den bloggpost som han skrivit om den senaste veckans allt intensivare krigföring mellan jihadister i Gaza och Israel är ett bra exempel på det.

Det närmaste till kritik mot jihadisterna som han kan komma med är att skriva att upptrappningen "förefaller" ha initierats genom ökad raketbeskjutning från Gaza, en formulering som antyder att det skulle råda viss osäkerhet om detta, trots att det i verkligheten inte råder något tvivel om att det utlöste det hela.

Sen går han vidare med att antyda att vem som nu låg bakom upptrappningen är irrelevant och att grundproblemet är "den israeliska bosättningspolitiken".

Nu är ju saken den att sedan 2005 finns inga israeliska bosättningar i Gaza. Efter det att dåvarande israeliska premiärministern Ariel Sharon beslöt att följa uppmaningarna från med Bildt likasinnade utländska politiker och etniskt utrensa alla judar från Gaza så blev inte så att araberna där blev tacksamma över att "bosättningarna" och "ockupationen" avslutats utan tvärtom röstade man fram Hamas till makten och omvandlade området till ett islamistiskt terrornäste. Det är just följandet av de uppmaningar Carl Bildt nu kommer med som ligger bakom att Gaza de senaste 7 åren varit ett så mycket  större problem än vad "Västbanken" är.

Det hela illustrerar samtidigt hur avlägsnad från verkligheten och slentrianmässig det svenska Israelhatet är, när en person så högt uppsatt som Bildt försöker tillskriva bosättningarna skulden för våldet, trots att de inte längre existerar, och trots att när de tidigare xisterade så existerade inte det problem som Bildt försöker beskylla dem för.

Jag hoppas att Bildt avlägsnas så snart som möjligt från posten som utrikesminister. Det har dock inget att göra med kopplingarna till Lundin Oil som jag struntar fullständigt i, utan det handlar om hans Israelfientliga hållning.

lördag 17 november 2012

Nej, regeringen sänker inte bolagsskatten med 16 miljarder

Aftonbladets politiska chefredaktör Karin Pettersson upprepar gång på gång i sin senaste ledare att regeringen sänker bolagsskatten med 16 miljarder. Att hon ser det som så viktigt att ständigt upprepa siffran beror förmodligen på att hon tror att om en lögn upprepas tillräckligt många gånger ska den bli till "sanning". Siffran 16 miljarder har för övrigt också upprepats av flera andra socialdemokratiska ledarskribenter.

Sanningen är dock den att även om det är sant att sänkningen av den formella skattesatsen från 26,3% till 22% motsvarar 16 miljarder så är det ju så att hälften av det finansieras via en höjning av företagens skattebörda genom begränsade avdragsmöjligheter för så kallade räntesnurror. Det innebär att i praktiken sänks beskattningen av företagen med endast 8 miljarder. Då det till och med vid en statisk analys (där ingen höjning av investeringsviljan uppstår) är den maximala intäktsförlusten för staten är det naturligtvis den siffra som ska användas i debatten.

Det parti som Karin Pettersson arbetade för innan hon började på Aftonbladet, alltså Socialdemokraterna, förespråkar faktiskt därför också i sin budgetmotion en sänkning av skattesatsen, men enbart i den grad som direkt finansieras via de begränsade avdragsmöjligheterna. Om hon indignerat anklagar regeringen för att sänka med 16 miljarder måste Pettersson därför också anklaga sitt parti för att sänka med 8 miljarder, trots att deras budgetalternativ inte innebär någon sänkning av företagens skattebörda eller av statens intäkter.

Det är förstås möjligt för Pettersson, och de andra socialdemokratiska ledarskribenter som upprört påstår att regeringen sänker bolagsskatten med 16 miljarder, att uttrycka oenighet med sitt parti och förespråka en höjning av företagens skattebörda med 8 miljarder. Men då ska hon och de andra formulera det som att man borde höja företagens skattebörda med 8 miljarder istället för att som regeringen vill sänka den med 8 miljarder ,eller som sitt parti vilja ha den oförändrad, inte som att hon och de andra förespråkar oförändrad skatt som ett alternativ till en sänkning på 16 miljarder.

onsdag 14 november 2012

Den ena handen vet inte vad den andra gör

När LO formulerar sina lönekrav för 2013 års avtalsrörelse säger man att man utgår från att inflationen blir 2%. Men när man diskuterar penningpolitiken så utgår man från en prognos att inflationen blir i genomsnitt 1,1% under 2013-2014.

LO försöker alltså hävda att vi samtidigt lever i två alternativa verkligheter, den ena som man anser är den sanna verkligheten när man formulerar lönekrav, den andra som man anser är den sanna verkligheten  när man diskuterar penningpolitik. En sådan form av avsiktlig schizofreni framstår dock inte som särskilt övertygande för den stora majoritet utanför LO-borgen som inser att vi endast lever i en verklighet som bara har en konsumentprisinflationstakt.

tisdag 13 november 2012

Varför gillar facken inflation så mycket?

Om Lars E.O. Svensson är Riksbankens hårdaste interna kritiker så är LO den kanske hårdaste externa kritikern ur ett inflationistiskt perspektiv.

Frågan är då varför LO är så pro-inflationistisk. Inflation urholkar deras medlemmars reallöner, och ett av LO:s främsta syften sägs vara att höja deras medlemmars reallöner. 

Det finns tre förklaringar till det. Dels avspeglar det vänsterns allmänna kärlek till inflation, som grundar sig på tron att kapitalägare förlorar på det något som i sin tur grundar sig på tron att kapitalägare likt den fiktiva Disney-karaktären Joakim von Anka har större delen av sin förmögenhet i kontanter. I själva verket är deras förmögenheter huvudsakligen koncentrerade i aktier och andra tillgångar vars värde ökar som ett resultat av inflation.

Den andra förklaringen är att det blir lättare för facken att hävda att de bidragit till stora löneökningar om det är höga nominella ökningar än låg inflation eller deflation som driver lönelyften. Om det är så att de nominella lönerna är oförändrade och nollinflation då kommer många tänka "jaha, vi fick ingen lönehöjning i år, tack för ingenting, facket". Däremot om lönerna stiger med 3% i nominella termer och det är 3% inflation då kommer många att tänka att facken ordnade ett visst lönelyft i alla fall samtidigt som de skyller högre priser på "giriga hyresvärdar, butiksägare med flera". Sådan penningillusion är förstås irrationell, men det är ett faktum att många vanliga arbetare lider av det, och facken vet om det varför de också vet att deras ställning gynnas av inflation då det skapar illusionen att de ordnat höjd standard

En tredje förklaring här i Sverige är att inflation gör det lättare att nå deras socialistiska utopiska mål om lika lön för alla med hjälp av principer om höjd lön i kronor och inte procent. Jag har tidigare förklarat varför argumentet att enbart bibehållande av löneskillnader kräver att alla får samma löneökning räknat i kronor i stället för samma procentuella ökning eftersom "hyra, mat osv. betalas med kronor och inte procent" är falsk: nämligen i korthet även om det är så att 3% höjning av en lön på 30000 kr ger en höjning på 300 kr än 3% höjning av en lön på 20000 så är det ju så att den med högre lön också får en större höjning av sina levnadsomkostnader räknat i kronor, varför oförändrade skillnader kräver att alla får samma procentuella höjning.

Detta illustreras just faktiskt av vad som skulle hända om det endera blev en stor ökning av inflationen, eller om det blev deflation. Om inflationen steg till 10% och löneökningarna sattes till 10% av genomsnittet i kronor av de båda nämnda lönerna, alltså 2500 mer, då skulle den med 20000 få 12,5% lönehöjning och den med 30000 få bara 8,3% höjning. Skillnaden skulle alltså minska med 4% på ett år. Om inflationen däremot var noll och lönerna var oförändrade i nominella termer och alla fick samma förändring räknat i kronor, alltså noll. Det är samma genomsnittliga reala förändring i båda fallen, men i enbart ett av fallen så minskar skillnaderna som resultat av principen att räkna förändringar i kronor istället för procent. Ja, faktum är att om det var signifikant deflation och fallande nominella löner då skulle den principen faktiskt öka skillnaderna!

Ovanstående tankeexempel illustrerar dels för det första varför det är fel att säga att oförändrade löneskillnader kräver lika lönehöjningar för alla i kronor och dels varför fackets strategi att med det falska argumentet och principen åstadkomma lika lön för alla förutsätter inflation, och blir effektivare desto högre inflationen är. 

lördag 10 november 2012

Ny filosofisk frågeställning

För två veckor sedan presenterade jag en filosofisk frågeställning för läsarna att fundera över. Nu kommer en ny omgång:

Om vi har två par av enäggstvillingar, det ena bestående av två kvinnor och det andra av två män och båda kvinnorna blir ihop med var sin manliga tvilling och båda paren skaffar ett barn var, blir dessa båda barn då kusiner eller syskon?

Argumentet för att de är kusiner är att olika personer var deras föräldrar och för att hitta gemensamma förfäder måste man gå till deras mor- och farföräldrar. Men å andra sidan är det så att eftersom deras föräldrar var genetiskt identiska med varandra så är det så att de har hälften av generna gemensamt, precis som syskon, och till skillnad från kusiner normalt som bara har en åttondel av generna gemensamt.

Eftersom de har genetiskt identiska föräldrar blir de alltså lika genetiskt lika varandra som syskon, trots att föräldrarna alltså är olika personer. Det är något för er att fundera på. Ska dessa barn då ses som kusiner eller syskon till varandra?

fredag 9 november 2012

Bra om hemundervisning

Den numera i Åland bosatta Jonas Himmelstrand, ordförande för ROHUS (Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige) har en intressant och välformulerad artikel om hemundervisning på newsmill.

Fortsatt tudelad svensk ekonomi

"Svarta september" är egentligen namnet på den palestinaarabiska terrorgrupp som vid OS i München 1972 mördade elva israeliska idrottsmän och denna grupp har i sin tur tagit sitt namn från den blodiga utrensning av PLO från Jordanien som Jordaniens kung Hussein beordrade i september 1970 efter det att PLO börjat konspirera för att störta honom.

Om man bortser från de kopplingarna så är det dock helt klart lämpligt att använda uttrycket "svarta september" för att beskriva utvecklingen i svensk industri. Industriproduktionen föll med hela 4,1% i säsongsrensade termer jämfört med augusti och med 5% i kalenderjusterade termer jämfört med september 2011. Det kraftiga fallet i exporten till framförallt Sydeuropa, men också de flesta andra länder sätter sina spår.

Däremot så fortsätter en annan normalt sett cyklisk bransch, restaurangbranschen, att expandera, med 3,3% i september. Det är en något lägre ökning än tidigare månader, men ändå mycket starkt med tanke på den allmänna konjunkturnedgången.

Så vad ska vi göra åt den allmänna konjunkturnedgången? Vi kan inte göra något åt problemen i Sydeuropa direkt, men däremot bör vi ge ekonomin mer av den stimulans i form av lägre skatt som restaurangbranschens expansion drivits av. Den bolagsskattesänkning på 8 miljarder som det beslutats om är ett välkommet steg i den riktningen, men det är i grunden en för liten sänkning. Bolagsskatten borde ha sänkts ännu mer och även arbetsgivaravgifter och inkomstskatt (tyvärr ser vi hur vissa landsting och kommuner går i fel riktning i det avseendet och höjer landstings- respektive kommunalskatten, samtidigt som bara ett fåtal kommuner sänker) borde sänkas betydligt.

söndag 4 november 2012

Beror motstånd mot Obama på rasism?

Som knappast någon kunnat undgå är det presidentval i USA på tisdag (delvis onsdag svensk tid), och dessutom val till kongressen och många församlingar och poster på delstatsnivå, men de senare sakerna ignoreras nästan alltid i svenska medier, och som knappast någon heller kunnat undgå så stödjer nästan alla svenska journalister Obama.

Det senare gäller för övrigt även de flesta ledarsidor som ibland brukar anses vara borgerliga, bland annat då ledarsidorna i Bonnierkoncernens två största tidningar, Dagens Nyheter och Expressen, där de respektive politiska chefredaktörerna Peter Wolodarski och Anna Dahlberg uttrycker stöd för Obama i sina söndagskrönikor. Intressant nog så antyder båda att motståndet mot Obama skulle grunda sig på rasism.

Wolodarski citerar instämmande en Obamaanhängare som beskrev republikanerna som ett parti "fullt av rasister" som bara är emot Obama för att han är svart och Dahlberg beskriver Romney och republikanerna som "den vite mannens sista skri".

Att så gott som alla som röstade emot Obama också röstade emot de vita demokratiska presidentkandidaterna Al Gore och John Kerry gör dock att den bilden kan ifrågasättas. För att då inte tala om det faktum att Allen West och Tim Scott valts in i Representanthuset som republikanska ledamoter från sydstatsdistrikt med stöd av Tea Party-rörelsen. Foton av West (överst av de två) och Scott (nederst av de två) kan ses nedan.

Det som kan konstateras är att båda alltså valdes in med stöd av samma väljare och grupper som motarbetar Obama, som då alltså enligt Wolodarski och Dahlberg är emot Obama på basis av rasism. Frågan efter att det konstateras som jag ställer er läsare är: ser de båda herrarna på fotona ut som kandidater som vita rasister som motsätter sig svarta politiker på basis av att de är svarta, skulle kunna tänka sig att stödja?

lördag 3 november 2012

Sänkt bolagsskatt höjer reallöner med eller utan LO-åtgärder

Nya Wermlands-Tidningen har en ledare där man kritiserar vissa  LO-företrädares hot om att försöka i den kommande "avtalsrörelsen" få "kompensation" för sänkningen av bolagsskatten i form av högre löner.

Jag håller i grunden med om ledarens budskap att det är olämpligt att direkt omvandla sänkningen till "ökat löneutrymme". Ledaren förklarar inte varför, men det kan jag göra här. En sänkning av bolagsskatten gynnar företag i relation till deras lönsamhet, medan lönehöjningar enligt LO:s traditionella kollektivavtalsmodell missgynnar dem i relation till deras arbetskraftskostnader. Och i praktiken så är det ofta så att många mycket lönsamma företag har relativt låga arbetskraftskostnader och vice versa.

Det innebär att en "kompensation" via "avtalsrörelsen" skulle slå ut en del företag med höga arbetskraftskostnader och låg lönsamhet och samtidigt lämna många andra företag med extra höga vinster, samtidigt som det skulle innebära en generell stimulans till produktiva insatser.

Slutresultatet av det hela skulle vara högre produktivitet och reallöner, svagt högre BNP och tvetydig effekt på sysselsättningen. Om LO däremot endast i begränsad omfattning skulle kräva "kompensation" skulle den reallönehöjande effekten bli något mindre, men skulle bli fortsatt positiv, men sysselsättningen skulle helt klart öka, samtidigt som den totala tillväxthöjande effekten skulle bli större.

Bolagsskattesänkningen har hursomhelst positiva effekter, men blir som störst om LO avstår från full "kompensation". Risken finns förstås att LO pga sina band till (S) och valet 2014 ser positiva effekter på svensk ekonomi som negativt.

Samtidigt bör det betonas att lägre bolagsskatt tvärtemot vad LO tycks tro inte alls behöver höja kapitalisters nettovinstandel nämnvärt på lång sikt, även utan agerande från dem. Anledningen är att högre vinstnivå ökar investeringsviljan, och högre utbud av investeringskapital kommer att sänka avkastningsnivå tills en jämviktsnivå liknande den som man skulle ha haft utan sänkningen.

fredag 2 november 2012

Intressant läsning om hemundervisning

Efter det att en ultraortodox judisk familj i Göteborg beviljats undantag av kammarrätten från det generella förbudet i Sverige mot hemundervisning på basis av det faktum att deras barn löper mycket hög risk för att bli mobbade har flera hemundervisningshatande antiliberaler, bland annat Expressenkrönikören Sakine Madon och Folkpartipolitikern Lotta Edholm utnyttjat domen genom att efter att medvetet ignorerat mobbningsfrågan använt den för att förstärka nidbilden av den typiska hemundervisaren som religiösa fundamentalister, något som bara stämmer i en liten minoritet av fallen och för övrigt även då oftast är mer komplicerat än vad de ger vid lag. Madon och Edholm har dock fått svar på tal av Paulina Neuding och Merit Wager.