onsdag 30 juni 2010

Värnplikt är dyrare än yrkesarmé

SvD:s ledarsida försvarar idag värnpliktssystemet som jag igår kommenterade rent allmänt och med avseende på "folkgemenskaps"-argumentet som SvD också anför (även om de kallar det "folkförankring").

Ett annat argument från SvD som jag inte bemötte och som bör kommenteras är att en yrkesarme påstås kosta mer en tvångsarme. Den outtalade baktanken är att om man tvingar folk att delta så behöver man inte betala dem lika mycket som om folk själva får välja.

Men det argumentet håller inte av två anledningar.

För det första är det så att med dagens begränsade storlek finns det fler än tillräckligt med personer som vill göra lumpen även till den nuvarande låga betalningen, så det är inte troligt att man kommer att behöva höja lönen.

För det andra så skulle faktiskt systemet bli ännu mer samhällsekonomiskt kostsam om det var så att lönen var lägre än den nivå som skulle krävas för att värva tillräckligt många. Skillnaden mellan den lön de som tvingas in får och den lön de skulle ha krävt om de hade haft ett val är att betrakta som en riktad skatt på dem, en skatt som för många skulle vara väldigt hög då de är absolut inte vill. Samtidigt finns det många som för bara en mindre höjning skulle vara beredd att delta. Den totala extra skattebördan inklusive den defacto börda som de som tvingas in bär skulle alltså bli lägre med ett yrkesförsvar. SvD:s analys bortser helt från den kostnad som åsamkas de personer som tvingas in i systemet.

tisdag 29 juni 2010

Varför nöja sig med mesiga halvmesyrer?

"Den hälsosamme ekonomisten" kommenterar ett förslag att dela euroområdet i två delar så här:

"Kanske kan man till och med utveckla tanken och införa 27 olika eurosar med olika växelkurser mot varandra så att den gemensamma valutan garanterat passar alla länder - oavsett konjunkturläge och ekonomisk utveckling?"

Vilken mesig halvmesyr! Trots allt förekommer stora skillnader i konjunktur och ekonomisk utveckling mellan olika regioner i Sverige och andra länder. Utvecklingen i Stockholms län skiljer sig ofta från den i exempelvis Norrbottens län, Västra Götalands län och Skånes län. Så för att vara säker att valutan passar alla län oavsett konjunkturläge och ekonomisk utveckling borde det kanske vara 21 olika valutor i Sverige? Och förmodligen hundratals eller tusentals i hela EU.

Men samtidigt måste vi beakta att utvecklingen inom olika län ofta också skiljer sig. Utvecklingen i exempelvis Stockholms kommun, Södertälje, Nynäshamn och Österåker kommun skiljer sig ofta åt betydligt. Så för att vara säker att valutan passar alla kommuner oavsett konjunkturläge och ekonomisk utveckling borde det kanske vara 290 olika valutor i Sverige? Och förmodligen tiotusentals i hela EU .

Men samtidigt måste vi beakta att utvecklingen inom olika kommuner ofta också skiljer sig åt. Utvecklingen i exempelvis Rinkeby, Skärholmen, Södermalm och Norrmalm skiljer sig ofta åt betydligt. Så för att vara säker på att valutan passar alla kommundelar oavsett konjunkturläge och ekonomisk utveckling borde det kanske vara tusentals olika valutor i Sverige och kanske hundratusentals i hela EU.

Men samtidigt måste vi beakta att utvecklingen inom olika kommundelar ofta också skiljer sig åt. Utvecklingen i exempelvis Birger Jarlsgatan och Vasagatan (inom Norrmalm) skiljer sig ofta åt betydligt. Så för att vara säker på att valutan passar alla gator oavsett konjunkturläge och ekonomisk utveckling borde det kanske vara tiotusentals olika valutor i Sverige och kanske miljoner i hela EU.

Ja, för att vara riktigt konsekventa bör vi beakta de stora skillnader i ekonomisk utveckling mellan olika individer. Trots allt utvecklas olika personers privatekonomi ofta på ett väldigt annorlunda sätt (även inom samma gata) då en del kanske genomlider en personlig "högkonjunktur" genom att få från arbetslöshet till arbete, medan andra samtidigt genomlider en personlig "lågkonjunktur" genom att gå från arbete till arbetslöshet. Så för att vara säker på att valutan passar alla personer och att alla kan bedriva en penningpolitik anpassad efter deras ekonomi oavsett konjunkturläge och ekonomisk utveckling borde det kanske vara 9,4 miljoner olika valutor i Sverige och runt 500 miljoner valutor i hela EU.

Folkgemenskapsskapande slaveri

Jag har viss förståelse för värnplikt motiverad av militär nödvändighet för att försvara mot ett överhängande hot från totalitära regimer. Således kan det vara berättigat i exempelvis Israel och Sydkorea där den typen av hot existerar från islamistiska länder och grupper respektive Nordkorea (dock kan man även där fråga sig om inte satsning på mer och modernare vapen hinte hade varit effektivare än att satsa på maximering av truppantalet. Trots allt var de irakiska styrkorna vida numerärt överlägsna de USA-ledda styrkorna i båda Irakkrigen, men det gick ändå som bekant inte så bra för de irakiska styrkorna pga de USA-ledda styrkornas teknologiska överlägsenhet). Däremot föreligger som tur var knappast något sådant hot mot Sverige, så det går knappast att motivera värnplikt i Sverige med militär nödvändighet.

Detta argument är så uppenbart absurt att de kvarvarande försvararna av tvångsarbete för staten inte ens försöker åberopa det. Istället så hävdar en grupp av dem, ledd av de två ledande socialdemokratiska politikerna Björn von Sydow och Thage G. Petterson att det skulle skapa "ett konkret uttryck för medborgerlig gemenskap och solidaritet". Det där med att tvinga folk att avstå från att umgås med de personer de vill umgås med för att istället tvinga dem att umgås med personer de inte vill umgås med är alltså ett självändamål som skapar "medborgerlig gemenskap".

Tre frågor som direkt uppstår är: Hur vet de att "gemenskap" uppstår? Det händer trots allt rätt så ofta att när folk tvingas umgås så uppstår mobbning och andra former av konflikter. Och skulle inte de personer som folk normalt sätt umgås med vara lika mycket medborgare som andra? Och om nu frivillig gemenskap är så mycket sämre varför inte tvinga folk att hela tiden möta nya människor för att skapa "medborgerlig gemenskap" med så många som möjligt?

Argumentet är ju som synes i princip lika absurt som argumentet om att det är en militär nödvändighet för Sverige, och hade i en bättre värld inte ens varit värd någon kommentar alls. Tyvärr är dock denna värld väldigt imperfekt, vilket illustreras av att de rödgröna vill införa någon slags "samhällsplikt" baserad på liknande resonemang och att SD vill återinföra värnplikten, också delvis grundat på liknande resonemang.

fredag 25 juni 2010

Konstigt sätt att presentera privatisering

Som alla (?) vet har Grekland betydande statsfinansiella problem. Den viktigaste lösningen på det är förstås att vidta åtstramningsåtgärder för att minska underskottet, helst då utgiftsminskningar, något som den grekiska regeringen nu äntligen också börjat med.

En komplementerande andrahandslösning är att privatisera statlig egendom och använda försäljningsintäkterna till att begränsa statsskuldens storlek. Då det trots allt bara finns en begränsad mängd statlig egendom att sälja är detta inte en långtidslösning som bör ses som ett substitut till åtstramningar, men det är ett bra komplement som begränsar skuldökningen.

Då privat skötta tillgångar i allmänhet sköts bättre än statlig egendom (särskilt då i ett land med en så dysfunktionell statsapparat som den grekiska) så kan privatisering även förväntas innebära en ökad ekonomisk effektivitet.

Det tycks nu som att den grekiska regeringen klokt nog tar till även detta.

SvD presenterar dock denna nyhet på ett lite konstigt sätt, som att "Grekland säljer sina öar". Det intryck som många läsare lär få särskilt av rubriken är att Grekland med försäljningen ger upp den politiska suveräniteten över öarna. Men så är inte fallet, utan öarna kommer att fortsätta tillhöra Grekland i politisk bemärkelse, precis som privat mark i Sverige tillhör Sverige i politisk bemärkelse. Vad det handlar om är helt enkelt en vanlig privatisering, inget mer.

torsdag 24 juni 2010

Statstelevisionens missvisande reportage om textilarbetare

Jag såg nyss ett reportage i statstelevisionen (SVT) där de hade ett reportage där vi fick veta (som om man inte redan visste det) att textilarbetare i Bangladesh har extremt låga löner jämfört med lönerna i Sverige, samtidigt som man presenterade nyheten att textildetaljhandelskedjan H&M gör storvinster, varpå förstås statstelevisionen vill ge oss intrycket att kapitalistiska H&M suger ut stackars bangladeshiska arbetare.

Det finns dock två problem i reportaget. För det första är det missvisande att redovisa lönerna omvandlade enligt gällande växelkurs då prisnivån är dramatiskt mycket lägre i Bangladesh än i Sverige. Detta antyddes kortfattat, men de flesta tittare som ej är pålästa i ämnet lär få ett felaktigt intryck.

Den andra missvisande saken som kan noteras, och som är ännu viktigare, är att lönenivån tas från sin kontext. Även justerat för prisnivån är förvisso lönerna (och därmed också levnadsstandarden för arbetarna) extremt låga för textilarbetare i Bangladesh jämfört med arbetare i alla branscher i Sverige. Men det är inte det som är den relevanta jämförelsen i sammanhanget. Dessa personer hade varit extremt fattiga med svenska mått oavsett vad H&M gjort. Det relevanta är istället om deras levnadsstandard är lägre eller högre på grund av H&M:s inköp av kläder.

Om H&M inte inköpt dessa kläder hade dessa arbetare inte haft något arbete alls, eller haft ett ännu sämre arbete (hade de kunnat få ett bättre arbete hade de tagit det nu), så även om deras situation är dålig så kvarstår faktum att den hade varit ännu sämre utan H&M:s "exploatering".

Vill man stödja fattiga arbetare bör man verkligen inte bojkotta kläder tillverkade i dessa fabriker ( som statstelevisionen menar man bör göra) utan tvärtom köpa fler. Isåfall kommer företagen behöva ännu fler arbetare, vilket kommer att förbättra arbetarnas förhandlingsposition, vilket i sin tur lär innebära högre löner.

söndag 13 juni 2010

Moderat majoritet i Stockholms län?

Idag kom som ni säkert redan hört/läst en ny opinionsundersökning från Sifo som i likhet med andra nyligen utförda undersökningar visar på ett klart gynnsammare läge för alliansen i allmänhet och moderaterna i synnerhet än SCB:s mätning som jag diskuterade häromdagen. Trots SCB's större underlag avspeglar nog Sifos och andra mätningar bättre det nuvarande opinionsläget, då SCB:s intervjuer till stor del utfördes i slutet av april och början av maj, före alliansens avancemang började på allvar.

Hur det nu blir till slut när det verkligen är viktigt, om exakt 14 veckor (98 dagar), då det är val framstår som helt osäkert. Det är fullt möjligt med fortsatt alliansmajoritet, med en situation där pga ett sverigedemokratiskt inträde ingendera blocken får majoritet i Riksdagen eller en rödgrön majoritet. De senaste veckorna har sannolikheten för det första scenariot ökat på bekostnad av sannolikheten för det sista, men alla tre scenarios har en hög sannolikhet att förverkligas i dagsläget, så det blir en väldigt osäker valrörelse.

Det som däremot framstår som säkert är att alliansen sitter kvar vid makten i Stockholms kommun och Stockholms läns landsting. Redan vid förra valet hade man klar majoritet, och SCB:s mer specifika data för olika landsdelar visar att alliansen i allmänhet och moderaterna i synnerhet ökat i Stockholms län.

2006 fick moderaterna 35,1% i Stockholms kommun och 38.4% i valkretsen "Stockholms län" (som är Stockholms län exklusive Stockholms kommun). I senaste SCB-mätningen hade man ökat till 38,6% i Stockholms kommun och till hela 47.1% i "Stocholms län".

Med tanke på att rikssiffrorna för moderaterna ökat med cirka 3 procentenheter sedan dess (om vi utgår från skillnaden mellan Sifo och SCB) är det inte helt otroligt att moderaterna nu ligger över 50% i "Stockholms län".

Eftersom Stockholms landsting även utgörs av Stockholms kommun så innebär det inte att moderaterna får egen majoritet i Stockholms landsting (mätningen gällde riksdagsvalet, men vanligen är landstingsresultatet rätt så likartat), men moderaternas andel lär helt klart öka och det lär räcka med stöd från folkpartiet för att fortsätta styret i Stockholms landsting.

En annan observation är att Johnny Munkhammar lär bli invald även om hans personvalskampanj inte går så bra. "Stockholms län" (där Munkhammar kandiderar), hade 2006 42 mandat och lär nog i år få ännu fler då befolkningen där ökat relativt resten av landet. Om M får 50% så får de minst 21 platser, vilket innebär att Munkhammars 18:s plats borde räcka med god marginal.

Vuvuzelas bör stoppas

Trots att Sverige inte är med så har jag ändå tittat på vissa av sändningarna från fotbolls-VM, något som jag tyckt varit trevligt bortsett från en detalj: nämligen det där förfäliga bakgrundsljudet som jag först inte förstod vad det var, men som jag nu vet orsakas av att sydafrikansk publik (även i matcher där Sydafrika inte är med) blåser i så kallade vuvuzelas. Av någon outgrundlig och helt irrationell anledning har det tydligen blivit tradition i sydafrikansk fotboll, och vissa menar då att det bör accepteras då "man bör ta seden dit man kommer".

Men det argumentet håller inte, för det som arrangeras är inte ett sydafrikanskt mästerskap, utan ett internationellt, och den som arrangerar ett sådant måste utgå från internationella seder, där oljud från vuvuzelas som tur var inte ingår. Med tanke på att det stör både oss tittare som får svårt att höra glädje-eller missnöjesreaktioner från publiken baserat på händelser i matchen och i mindre grad även kommentarerna från kommentatorerna, och övrig publik som riskerar hörselskador, och dessutom gör dem det mycket svårt för tränare att förmedla buskap till spelarna.

Nu antyds det att vuvuzelas ska stoppas (något beslut har dock tyvärr ännu inte fattats). Vi får hoppas att det blir av, för annars kommer både spelet bli sämre då spelare och tränare störs, och upplevelsen för publik vid arenorna och TV bli mycket sämre.

UPPDATERING: Nu visar det sig att det inte blir något förbud, vilket är verkligen synd då det som sagt till stor del förstör turneringen.

fredag 11 juni 2010

Utanförskapet har minskat de senaste 4 åren

Enligt SVT har utanförskapet minskat de senaste 4 åren, från 1063000 första kvartalet 2006 till 898000 första kvartalet . Varifrån de fått siffrorna är inte klart då det på SCB:s hemsida såvitt jag kan se bara finns uppgifter till december 2008 (till juni 2009 finns det även uppgifter om utanförskapet exklusive socialbidrag) men jag utgår ändå från att de fått fram uppgifterna på annat sätt och att de därför är korrekta.

Om de uppgifterna är korrekta är det ytterligare ett bevis för att jobbpolitiken varit framgångsrik, särskilt då som minskningen skedde trots finanskrisens negativa effekter. En del av minskningen skedde visserligen under den socialdemokratiska regeringens sista månader men utanförskapet är även lägre än under sista kvartalet 2006.

torsdag 10 juni 2010

Jämnt och osäkert val väntar

Det förekommer som bekant ett väldigt stort antal opinionsundersökningar, och man bör ta alla enskilda undersökningar med en nypa (eller egentligen mer) salt. På senare tid har ett stort antal undersökningar publicerats där alliansen faktiskt har ledningen och där det ofta också varit så att moderaterna varit större än socialdemokraterna. Den enskilt största undersökningen, den som SCB nu publicerar, visar dock på en fortsatt rödgrön ledning (dock mindre än i den föregående mätningen).

SCB-mätningen är dock inte någon "helig graal", även om den är något mer trovärdig än andra individuella mätningar. Dessutom så utfördes huvuddelen av intervjuerna tidsmässigt före än de andra mätningar som tyder på alliansseger.

Det ser alltså ut att bli ett jämnt val, där det enda säkra är att varken alliansen eller de rödgröna kan vinna. Sverigedemokraterna är en ytterligare osäkerhetsskapande "joker" i leken då de ligger runt 4% i de flesta mätningar (inklusive SCB:s) och mycket väl därför kan hamna över gränsen, något som sannolikt skulle omöjliggöra för någondera av blocken att få majoritet.

lördag 5 juni 2010

Vad SVT inte vill visa

"Ship to Gaza" flottiljen innehöll som bekant en hel del västerländska marxister som Mattias Gardell och Henning Mankell, men där fanns också många radikala islamister. Här är ett intressant videoclip som beskriver deltagarnas mentalitet.

Khaibar som åberopas var en judisk stad i det som nu är Saudiarabien som på 600-talet utplånades av profeten Muhammeds arméer. Fråga er vad för slags "aktivister" skulle uppmana judarna att komma ihåg en historisk muslimsk massaker på judar och varna dem för att Muhammeds arme kommer att återvända.

Ett betydligt mer humoristisk videoclip är denna variant på den klassiska "We are the world"-sången som på 1980-talet gjordes av ett stort antal kända artister, däribland Michael Jackson, Tina Turner, Lionel Richie och Paul Simon. Om ni inte kom ihåg den se den först här, för då blir det roligare att se det nedanstående som handlar om Gazaflottiljen och har titeln "We con [lurar] the world". Flottiljaanhängarnas argument förlöjligas på ett väldigt effekt sätt.


Uppdatering:

Den senare videon tycks nu ha blivit borttagen med förevändningen att den skulle ha brutit mot copyrightlagarna, något som dock inte stämmer. Läs mer om det hos Caroline Glick.

Hon har för övrigt här också postat videon igen baserad på en alternativ videosajt, Eyeblast.

fredag 4 juni 2010

Lästips om Israel

Jag har tidigare skrivit dels om bakgrunden till den israelisk-muslimska konflikten och mer specifikt om "Ship to Gaza"-incidenten (som för övrigt är uppdaterad med kommentarer angående frågan om bordning i internationellt vatten).

Ni som vill ha ytterligare fördjupning i frågan rekommenderas onlineboken "Myths and Facts-A Guide to the Israeli-Arab Conflict" som finns tillgänglig gratis på nätet i lätttillgängligt html-format. Den innehåller detaljerad information (med tillbörlig källhänvisning) om alla aspekter av konfliktens historia, inklusive perioden före Israel grundades.

Intressant nog uppdateras den ständigt och den har redan en del med information om "Ship to Gaza"-incidenten.

torsdag 3 juni 2010

Fakta om Ship to Gaza incidenten

I vanlig ordning tyvärr har mediarapporteringen om Israel varit närmast häpnadsväckande vinklad och missvisande. Ett antal fakta som talar för sig själva har alltid eller ofta utelämnats, nämligen:

1) Israel har ingen blockad mot mat och andra förnödenheter och stora mängder sådant förs dagligen in, och det står alla fritt att sända in mer, om Israel tillåts inspektera det.

2) Gaza kontrolleras av Hamas, en fundamentalistisk organisation som eftersträvar Israels utplåning och dödandet eller fördrivandet av nästan alla judar där. Hamas tolererar eller ligger själva bakom raketattacker mot Israel, och Israel utövar därför självförsvar när man blockerar införseln av material som kan användas för attacker och ser till att påstådda sändningar av förnödenheter inte "råkar" innehålla sånt som kan användas som vapen.

3) Vi vet från exemplet Hizbollah i Libanon vad som händer om man inte har en blockad. Där har Iran via Syrien givit Hizbollah en massiv arsenal av raketer, missiler och andra vapen. De FN-styrkor i Libanon som skulle förhindra det har vägrat utföra sitt uppdrag eftersom man inte vågar gå i väpnad konfrontation med Hizbollah.

4)Flottiljen hade i enlighet med punkt 2 utan problem kunnat skicka de där förnödenheterna om "aktivisterna" bara hade gått med på att låta det inspekteras. Eftersom de vägrade gå med på det så framstår det som uppenbart att det inte var det som de var ute efter. Istället är de ute efter att göra det möjligt för Hamas att bygga upp en massiv arsenal av raketer och andra vapen från Iran likt Hizbollah.

5) De israeliska soldaterna hade fått order att undvika att döda aktivister så länge de inte utgjorde ett omedelbart hot mot deras egna liv. Om inget motstånd gjordes skulle de lugnt gripas, och om de använde våld skulle man inte första hand skjuta med paintballs och inte skarpladdade vapen. Först efter det att "aktivisterna" angrep soldaterna med knivar, järnrör och skjutvapen började de israeliska soldaterna försvara sig med sina skjutvapen. Att "aktivisterna" gick till våldsamt angrepp mot israelerna innan israelerna hunnit göra någonting visas här:


6) Att en del av "aktivisterna" var så våldsamma berodde troligen på att de tillhörde en turkisk islamistorganisation.

7) Även vissa av de personer som har kommit med mer balanserade kommentarer har kritiserat Israel för att de genomförde bordningen på internationellt vatten, något som påstås ha varit folkrättsvidrigt. Men som den kände amerikanska advokaten och juridikprofessorn Alan Dershowitz påpekar är detta inte en korrekt beskrivning:

"The second issue is whether it is lawful to enforce a legal blockade in international waters. Again, law and practice are clear. If there is no doubt that the offending ships have made a firm determination to break the blockade, then the blockade may be enforced before the offending ships cross the line into domestic waters. Again the United States and other western countries have frequently boarded ships at high sea in order to assure their security."

Läs för övrigt resten av hans inlägg också.

"