måndag 30 januari 2012

Hur stark var svensk ekonomi före 2006?

Intressant artikel från Magnus Henreksson och Andreas Bergh om Sveriges relativt starka ekonomi de senaste åren.

Jag håller med om det mesta de skriver, inklusive att ekonomin gynnats av fördröjda effekter av reformer som kom före alliansregeringens tillträde 2006 och att det är önskvärt med fler reformer.

Dock är deras beskrivning av att Sverige hade en lika stark utveckling före som efter 2006 missvisande. Som Johnny Munkhammar och Tino Sanandaji påpekade i en Timbrorapport från 2006 så är det visserligen sant att den officiella BNP-tillväxten 1993-2005 låg klart över genomsnittet för västerländska ekonomier, men det är en missvisande statistik av två skäl.

Dels var det så att 1993 befann sig Sverige i en djup lågkonjunktur som man sedan återhämtade sig åren därefter. Hade man istället haft en jämförelse som var över en hel konjunkturcykel och haft 1990 (eller 1999) som basår hade Sveriges relativa position varit klart sämre. Dessutom var det så att Sveriges terms of trade (exportprisernas utveckling relativt importpriserna) försvagades kraftigt under den perioden och justerar man för det och ser över en hel konjunkturcykeln var det bara de svagaste ekonomierna i Europa på den tiden, som Tyskland, Italien och Schweiz som utvecklade sig svagare.

Som kontrast har terms of trade inte försvagats nämnvärt sedan 2006 och Sveriges BNI per capita har utvecklats starkare än i något annat EU-land sedan konjunkturtoppen 2007 med undantag för Polen och Tyskland (Tyskland har verkligen ryckt upp sig rejält tack vare de att man haft en politik som liknar förra mandatperiodens arbetslinje).

De tidigare reformerna var helt klart positiva, men det finns inget i statistiken som antyder att effekten av dem var större än effekten av de skatte- och bidragssänkningar som regeringen drev igenom förra mandatperioden, tvärtom så tyder statistiken på att deras effekt var mindre.