måndag 16 april 2012

Könskvotering leder till sämre styrda företag

När könskvoteringen av börsbolagsstyrelser i Norge, som alla norska partier utom Fremskrittspartiet var för, diskuteras brukar anhängarna ha två argument för att beskriva den som framgångsrik.

Det ena är att den lett till en ökning av andelen kvinnor i styrelserna. Men det är bara en beskrivning av att den genomförts, inte till att den har haft några positiva effekter.

Det andra är att styrelseledamöter annars tillsätts på basis av nepotism och att genom att tillsätta de på basis av kön istället så kommer man bland kvinnorna ha ett mer meritokratiskt urval. Att de kvinnliga ledamöternas genomsnittliga utbildningsnivå var högre sägs vara ett bevis på det.

Det som kan sägas om det är att det otvivelaktigen är så att nepotism förekommer och att ett fritt näringsliv ibland väljer ledamöter på en sådan basis, eller andra icke rationella grunder. Men i den mån nepotism förekommer så är det troligt att de män som får vara kvar är just de som valts på den grunden, och att det blir mer kompetenta män som trängs ut till förmån för de inkvoterade kvinnorna.

Och dessutom så kan även kvinnor väljas på den grunden. Christina Stenbeck kanske trots allt är kompetent (jag har inte sett någon utvärdering så jag kan inte uttala mig i den frågan), men att hon vid blott 30 års ålder blev styrelseordförande i Kinnevik var knappast främst på basis av hennes eventuella kompetens, utan snarare på basis av att hennes pappa är den nu avlidne grundaren av Kinnevik, Jan Stenbeck.

Men den högre utbildningsnivån då? Högre utbildning är allt annat lika meriterande, men det finns många andra saker som avgör ens kompetens, exempelvis erfarenhet, och där låg kvinnorna sämre till.

Jag ser nu via Daniel Waldenström på ekonomistas att en utvärdering av hur det gått för företagen visar att inkvoteringen resulterat i att de företag som tvingades ta in fler fick lägre börsvärde och sämre resultat. Dessutom har det lett till att många företag undvikit börsen något som innebär sämre finansieringsmöjligheter för dem och försvagar dessa företag.

Precis som väntat har det påtvingade valet av styrelser på en ickemeritokratisk grund, kön, alltså lett till att företagen styrs sämre. Sverige bör på den grunden, samt på grunden att det kränker äganderätten, undvika att införa en sådan kvotering.