torsdag 16 februari 2012

Hur Estlands konjunktur styrs av Sverige

I början av 2011 så hade Estland högst tillväxt i Europa, 9,5%. Den årliga ökningstakten har därefter sjunkit dramatiskt, till 4% under fjärde kvartalet och jämfört med tredje kvartalet sjönk faktiskt BNP.

Anledningen till denna avmattning är naturligtvis försvagningen av den konjunkturen ute i Europa. Mer specifikt tycks det faktiskt vara avmattningen i Sveriges ekonomi som orsakat avmattningen i Estlands ekonomi. I januari (2011) ökade exporten från Estland till Sverige med hela 128% till €162 miljoner, medan motsvarande siffra för november var en minskning med 27% till €122 miljoner.

Siffrorna kan förefalla låga, men kom då ihåg för det första att det är månadssiffror, så i årstakt är talen 12 gånger så höga, och för det andra så är Estland ett väldigt litet land med en befolkning på bara strax över 1,3 miljoner och en BNP på bara ungefär €15 miljarder, att jämföra med ungefär €11,5 biljoner för USA och ungefär €400 miljarder för Sverige. Skillnaden mellan Sverige och Estland i ekonomisk storlek är ungefär lika stor som skillnaden mellan USA och Sverige.

I årstakt var då ökningeen i export till Sverige i januari €1,1 miljarder (12*(162-(162/2.28)) medan minskningen i november var ungefär €500 miljoner (12*(122-(122/0.73)). Förändringen i årstakt från ökning till minskning var då €1,6 miljarder, eller över 10% av BNP. I den mån förädlingsvärdet från exporten utgjordes av importerade insatsvaror så begränsas den estniska förlusten av förädlingsvärde, men det är uppenbart att både konjunkturuppgången och framförallt den senare avmattningen i Estland avspeglar helt eller till stor del hur exporten till Sverige förändrats.

Varför blev det då en så dramatisk försvagning av ändringstakten av Estlands export till Sverige? Det tycks dels handla om att den svenska ekonomin också försvagades och dels om att ett antal beställningar av elektronisk utrustning av engångskaraktär levererades i slutet av 2010 och början av 2011, något som hade stor effekt på den estniska ekonomin eftersom den som sagt är så liten