torsdag 24 november 2011

Innebär längre öppettider högre priser?

Många affärer förlänger nu sina öppettider vilket glädjer personer som vill kunna handla riktigt tidigt och/eller riktigt sent, men som dock genererat klagomål från andra, som fruktar att det ska leda till att affärerna försöker täcka sina kostnader för det genom att höja priserna.

Den senare gruppen resonerar att visserligen kan en enskild affär kompensera för kostnaderna för de sena öppettiderna genom ökad försäljning, men om alla gör det då kan inte försäljningen ökas eftersom folk bara har en given summa att handla för, varpå kostnaderna måste kompenseras genom högre priser.

Resonemanget kan vid första anblick låta vettigt, men tänker man igenom det noggrannare finns det åtminstone tre fel i det.

1) Längre öppettider hos alla kan faktiskt orsaka den totala försäljningen att öka. Dels eftersom att i den mån den innebär högre lönekostnader så kan de anställda handla mer, men framförallt eftersom att många som på grund av "udda" arbetstider har svårt att hinna handla nu spenderar sina pengar i butikerna istället för att till exempel lägga dem på resor eller beställa saker via Internet

2) Ett ännu viktigare fel är att förlängda öppettider inte alls ökar kostnaderna lika mycket som lönekostnaden för de som arbetar de där tidiga eller sena timmarna. Anledningen är att om folk handlar på sena tider istället för mitt på dagen så uppstår ett mindre behov av personal på mitt på dagen då färre kassor behöver vara öppna och färre av annan personal som ska ge service åt kunderna. Det behöver faktiskt därför inte bli någon ökning alls av den totala mängden arbetade timmar. På grund av det här med OB-tillägg så blir det nog dock en viss ökning av lönekostnaderna, men mycket mindre än vad många tror.

3) Det allra viktigaste felet är dock att det finns ingen anledning att tro att det annat än på sin höjd ytterst marginellt skulle påverka prissättningskalkylen och därmed inte heller den faktiska prissättningen, även om det är så att kostnadsökningen skulle överskrida intäktsökningen. När butiker sätter priser så utgår de ifrån hur det en höjning eller en sänkning skulle påverka deras resultat.
Det spelar ingen roll vad resultatet är, utan hur en förändring skulle påverka den. Och som alla som är någorlunda bildade inom företagsekonomi vet så är det relevanta för prisbeslut hur det påverkar den totala bruttomarginalen, alltså skillnaden mellan försäljningsintäkter och rörliga kostnader (varors inköpskostnad). Den totala bruttomarginalen är i sin tur en funktion av bruttomarginal per vara och volymen.

Eftersom de fasta och halvfasta kostnader, inklusive lönekostnad för personal, som utgör skillnaden mellan bruttomarginal och nettomarginal (vinsten/förlusten) inte påverkas av prissättningsbeslut så är de irrelevanta för dessa. Och då den kostnad som påverkas av beslut om öppettider, alltså lönekostnader, inte påverkar prissättningsbeslut följer att beslut om öppettider inte påverkar prissättningsbeslut.

Endast om nettomarginalen minskar så mycket att det blir färre butiker och att konkurrenstrycket därmed minskar så kommer det få en effekt på priset. Men med tanke på vad som konstaterades punkt 1 och 2 så lär det inte ske annat än i väldigt marginell omfattning.