måndag 28 november 2011

Hur problemet med för höga betyg kan lösas

På senare tid har det ofta uppmärksammats att det blivit ett allt större problem att grund- och gymnasieskolor konkurrerar genom att vara extra generösa i sin betygssättning och ge elever högre betyg än de förtjänar, vilket möjliggör för eleverna att ta sig in på attraktiva utbildningar.

Detta används som som argument mot friskolor och konkurrens inom skolan. Att inskränka valfriheten och tvinga alla att gå i kommunala skolor vore dock förödande för valfriheten och skulle innebära att det inte längre skulle finnas någon konkurrens i mer legitima områden.

Problemet med för höga betyg uppstår som sagt eftersom att elever och deras föräldrar ofta meddelar skolorna att om de inte är generösa i sin betygssättning då kommer de att välja en annan skola. Och ibland kan det vara så att skolorna försöker skapa ett rykte om sig att vara generösa för att locka till sig elever. Detta i sin tur beror på att elever vill ha höga betyg för att kunna komma in på attraktiva utbildningar.

Man kan samtidigt fråga sig varför detta problem inte existerar på universiteten-åtminstone inte vad gäller högsta betyget VG (däremot finns det av andra skäl ett visst incitament för universitet att ge ut G istället för Underkänt då de får betalt efter antalet elever som får endera G eller VG, men det är annorlunda från den ovannämnda problematiken). Anledningen är att om ett universitet får rykte om sig att ge för höga betyg då kommer arbetsgivare att börja misstro betyg från det universitetet och då kommer dessa betyg inte vara någon tillgång för de som fick dem. För elever som faktiskt förtjänar höga betyg kommer det tvärtom bli oattraktivt att söka sig dit då arbetsgivare inte kommer att tro att de förtjänade dessa höga betyg trots att de faktiskt gjorde det.

En lösning vore därför att ge högre utbildningsinstitutioner rätten att selektivt bortse från betyg från skolor där det finns starka tecken på att man systematiskt ger för höga betyg, på motsvarande sätt som arbetsgivare gör om de misstänker att ett visst universitet ger för höga betyg. Som det är idag så måste de behandla betygen som absolut sanna oavsett hur tvivelaktig skolans betygssättning förefaller. Om man istället gav dem rätten att besluta att bortse från betyg från skolor som systematiskt ger för höga betyg så skulle skolorna få incitament att vara rättvisa i sin betygssättning.